Executarea Silită În Străinătate și Titlul Executoriu European

Share:

Executarea silită este finalitatea procesului civil și este la fel de importantă precum celelalte faze ale procesului și trebuie condusă cu toată responsabilitatea și diligența, în caz contrar putându-se produce prejudicii greu reparabile.

O serie de provocări apar atunci când în cauză intervine și elementul de extraneitate care duce la „mutarea” executării silite pe teritoriul altui stat.

În acest caz, mai pot fi executat silit dacă m-am mutat din țară? 

Pot să pun în executare silită o hotărâre judecătorească pentru plata pensiei de întreținere dacă tatăl s-a mutat în străinătate?

Cum mă pot apăra de o executare silită care vine din afara țării și sunt executat silit în România?

Și dacă da, care sunt pașii și ce trebuie avut în vedere?

Contractele de credit încheiate cu băncile persoane juridice române, supuse dreptului român, constituie titluri executorii și pot fi puse în executare silită pe teritoriul României, fără a fi necesară investirea lor cu formulă executorie.

Pentru executarea silită a unui titlu executoriu pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene se poate, ca regulă, apela la instituția titlului executoriu european pentru creanțele necontestate.

Regulamentul comunitar prin care este reglementată aceasta instituție restrânge însă sfera titlurilor ce constată o creanță, ce pot fi puse în executare fără a fi necesar să se recurgă la o procedură intermediară în statul membru de executare înainte de recunoaștere și executare, doar la hotărârile judecătorești, la tranzacțiile judiciare și la actele autentice privind creanțe necontestate.

Executarea Silită În Străinătate

Așa cum am menționat mai sus, deși procedura de executare silită a unui debitor în străinătate este una anevoioasă, trebuie să cunoașteți existența unei situații în care puteți să fiți executat silit pe conturile bancare din străinătate. Este important să știți cum să procedați pentru a vă putea organiza apărarea și cum să identificați dacă procedură de executare silită a debitorului aflat în străinătate este legală și ce pași aveți nevoie pentru a o anula.

Executarea silită a unui titlu executoriu european

Vestea bună este că acest titlu executoriu european poate fi contestat și vă puteți apăra. De asemenea, executarea silită în România în baza unui titlu executoriu european poate fi atacată printr-o contestație la executare.

În cele ce urmează, dorim să lămurim unele chestiuni ce țin de executarea silită transfrontalieră împotriva cetățenilor români din România dar și a cetățenilor români din străinătate.

Aveți o problemă cu o executare silită? Sunteți urmărit silit de un executor judecătoresc și nu știți cum să procedați? Completați formularul de mai jos.

Leave this field blank

Știați că dacă ați semnat un contract de credit în România și s-a declarat scadența anticipată, puteți fi urmărit și în afara țării ?

Un titlu executoriu european poate fi pus în executare în orice țară care recunoaște acel titlu executoriu. Această procedură de recunoaștere se numește procedură de EXEQUATOR.

Executarea silită în străinătate a oricărui debitor declarat în România, se poate face doar în anumite condiții.

Pot să fiu executat silit în România dacă am făcut un credit în afara țării ?

Da, puteți fi executat în România de către un creditor din afara țării pe baza unui titlu executoriu european, doar atâta vreme cât creanța nu este contestată. În situația în care creanța este contestată în statul membru emitent. Răspunsul este furnizat de Regulamentul (CE) Nr. 805/2004 Al Parlamentului European Și Al Consiliului  din 21 Aprilie 2004 Privind Crearea Unui Titlu Executoriu European Pentru Creanțele Necontestate. al acelui titlu executoriu, evident ca nici executarea silită nu poate fi pusă în aplicare.

Titlul executoriu european este un certificat care se emite anexat unei hotărâri judecătorești, unui act autentic sau unei tranzacții judiciare și în virtutea căruia creditorul va putea obține executarea silită pe teritoriul altui stat membru al UE.

Regulamentul dispune că există trei categorii de titluri executorii care pot fi certificate drept titluri executorii europene, încadrând creanțele ce rezultă din acestea în categoria de creanțe necontestate.

O creanță este considerată a fi necontestată, în viziunea Regulamentului:

 • în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres acceptând-o sau recurgând la o tranzacție care a fost aprobată de o instanță judecătorești sau încheiată în fața unei instanțe judecătorești în cursul unei proceduri judiciare; sau
 • în cazul în care debitorul nu i s-a opus niciodată, în conformitate cu normele de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare; sau
 • în cazul în care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei ședințe de judecată privind această creanță după ce a contestat-o inițial în cursul procedurii judiciare, cu condiția ca atitudinea sa să fie asimilabilă unei recunoașteri tacite a creanței sau a faptelor invocate de creditor în temeiul legislației statului membru de origine; sau
 • în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres într-un act autentic.

Noțiunea de „creanțe necontestate” ar trebui să cuprindă toate situațiile în care un creditor, în lipsa stabilită a oricărei contestații din partea debitorului cu privire la natura și valoarea unei creanțe pecuniare, a obținut fie o hotărâre judecătorească împotriva acestui debitor, fie un act executoriu care necesită o acceptare expresă a debitorului, indiferent că este vorba despre o tranzacție judiciară sau de un act autentic.

Actul autentic este, în accepțiunea legiuitorului european, „un act întocmit sau înregistrat în mod formal ca act autentic și a cărui autenticitate: (i) se referă la semnătura și conținutul actului autentic și (ii) a fost stabilită de către o autoritate publică sau orice autoritate împuternicită în acest sens de către statul membru de origine.”

În ipoteza în care nu se obține titlul executoriu european cu privire la contractul de credit, recuperatorii de creanțe au deschisă calea acțiunii în instanță, iar pe baza hotărârilor obținute chiar și în procedura cererii cu valoare redusă, se poate obține ulterior acest titlu executoriu european.

Cabinet de avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Legalizarea hotărârilor judecătorești ce urmează sa fie puse in executare silita;
 • Redactarea cererilor de executare silita și de întoarcere a executării;
 • Înregistrarea acestora la biroul executorului judecătoresc;
 • Urmărirea întregii proceduri pana la recuperarea integrala a sumelor menționate in titlul executoriu (hotărârea judecătorească) si menținerea legăturii cu executorul judecătoresc pe parcursul întregii executări silite;
 • Identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) și solicitarea către executorul judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare si autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • Negocieri cu debitorul pentru recuperarea creanței și stingerea dosarului;
 • Redactarea contestațiilor si reprezentarea in fata instantelor judecătorești pentru susținerea acestora;
 • Redactarea cererilor de suspendare;
 • Anularea executării silite pornită de bănci sau firme de recuperare (Kruk, Secapital, EOS KSI, Next Capital, Otp Faktoring etc.) pe calea contestației;
 • Asistență și reprezentare juridică în proceduri de executare, licitații, evacuări, sechestre, executare bancara și executare silită declanșate de instituții ale statului;

Pot să fiu executat silit în afara țării dacă am făcut un credit în România nu l-am plătit și apoi am plecat din țară?

Raționamentul de mai sus va funcționa și în situația în care sunteți relocat în afara țării și aici în România ați înregistrat o creanță la o bancă sau altă instituție financiara, fie sunteți urmărit de către recuperatorii de creanțe, acest lucru va face ca și bunurile din afara țării să fie urmărite silit.

Diferența este că în cazul unui debitor român care are încă bunuri în România, imobile sau alte bunuri urmăribile, executarea silită începută în România se va extinde și către alt stat unde este relocat acel debitor și bunurile acestuia pot fi executate dacă acesta nu apelează la contestația la executare silită.

Executarea Silită În Străinătate

Executarea silită a conturilor dvs. din străinătate poate începe doar dacă există un titlu executoriu european sau în baza unei proceduri de exequator. Poprirea conturilor în străinătate este similară cu o poprire din România, singura diferență fiind că procedura este internațională.

Trebuie să menționăm că executarea silită pornită de ANAF nu intră dub inceidența celor menționate mai sus, iar procedura aceasta se desfășoară în baza acordurilor semnate între state.

Cum pot să pun în executare silită o hotărâre judecătorească împotriva unui părinte care nu își plătește pensia de întreținere pentru copil și este plecat din țară?

Conform OUG 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

 • În cazul în care titlul executoriu îl constituie o hotărâre judecătorească, inclusiv cea care constată o tranzacție judiciară sau o altă învoială a părților în condițiile legii, certificarea este de competența primei instanțe.
 • Instanța se pronunță asupra cererii de eliberare a certificatului prin încheiere, fără citarea părților.
 • Încheierea prin care cererea a fost admisă nu este supusă niciunei căi de atac.
 • Certificatul se eliberează creditorului şi se comunică, în copie, debitorului.

Ceea ce înseamnă că după ce se obține de la instanța de judecată română un titlu executoriu european, se poate începe procedura de Executare Silită Europeană în țara în care este debitorul.

Este important să vă adresați instanței de judecată care a pronunțat hotărârea în fond pentru a primi un asemenea certificat european.

Cum pot solicita rectificarea sau anularea unui titlu executoriu european pe baza căruia se face Executarea Silită În Străinătate ?

Rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european se face strict în conformitate cu regulamentul european.

Ceea ce înseamnă că de fiecare dată când sunteți executat silit în străinătate în baza unui titlu executoriu european, îl puteți contesta!

Conform art. 10 din Regulamentul (CE) NR. 805/2004, rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european se face:

(1)   Pe bază de cerere adresată instanței judecătorești de origine, certificatul de titlu executoriu european este:

(a)        rectificat, în cazul în care, ca urmare a unei erori materiale, există o neconcordanță între hotărâre și certificat;

(b)       retras, în cazul în care este evident că certificatul a fost eliberat în mod neîntemeiat, având în vedere cerințele prevăzute de prezentul regulament.

Dacă sunt urmărit de recuperatorii de creanțe în afara țării, pot anula Executarea Silită dacă este prescrisă?

În materia prescripției executării silite, nu se face diferență nici în cazul certificatului european respectiv titlului executoriu european.

În condițiile în care executarea silită este prescrisă, atunci titlul european pus în executare silită poate fi anulat.

Dacă debitorul pe care vreau să îl execut este plecat din țară, cum pot face executarea silită în străinătate pentru recuperarea debitului ?

Recuperarea debitului se poate face prin aceeași procedură internațională. Totuși, trebuie să menționăm că un executor din România, nu poate recupera nici un ban de pe teritoriul altui stat.

Dacă sunteți interesați să recuperați un debit din România sau să puneți în executare un debit din afara țării, trebuie să urmați procedura de mai jos:

Creditorul are obligația să trimită prin intermediul executorului direct autorităților însărcinate cu executarea din statul membru de executare:

 • o copie a hotărârii ce urmează a fi pusă în executare silită
 • o copie a certificatului de titlu executoriu european
 • după caz, o transcriere a certificatului de titlu executoriu european sau o traducere a acestuia în limba oficială a statului membru de executare sau, în cazul în care respectivul stat membru are mai multe limbi oficiale, în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale procedurii judiciare a locului în care se solicită executarea, în conformitate cu legislația acestui stat membru, sau într-o altă limbă pe care statul membru de executare va declara că o poate accepta. Fiecare stat membru poate indica limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) instituțiilor Comunității Europene, altele decât a(le) sa (sale), în care acesta acceptă ca certificatul să fie completat. Traducerea este certificată pentru conformitate de o persoană autorizată în acest sens în unul din statele membre.

Astfel, pentru a putea pune în executare un titlu executoriu in afara țării, trebuie îndeplinite toate condițiile menționate mai sus și doar dacă nu apare un refuz la executarea silită ori daca debitorul obține suspendarea efectelor titlului executoriu european.

În concluzie, întreaga procedură de punere în executare silită precum și executarea silită în străinătate nu poate fi făcută decât cu ajutorul unui avocat specializat în executări silite.

Având în vedere că procedura de obținere a unui titlu executoriu european este o procedură contencioasă, vă sugerăm să vă adresați unui avocat specializat în executări silite și să nu începeți o procedură pe cont propriu.

Chiar dacă sunteți executat silit în afara țării din România sau sunteți executat silit din altă țară în România, puteți oricând formula o opoziție și o contestație la executare silită prin intermediul procedurilor menționate.

Contestația la executare și acțiunea de suspendare a ordinului titlului executoriu european, pot fi inițiate doar cu ajutorul avocaților specializați care au legătură atât în statul solicitant cât și în statul solicitat deoarece trebuie atacate actele emise de ambele țări.

Avocat Alina Szilaghi

Aveți o problemă cu o executare silită? Sunteți urmărit silit de un executor judecătoresc și nu știți cum să procedați? Completați formularul de mai jos.

Leave this field blank

Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button