Recuperare creanțe

Avocat Drept Civil care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Cabinet de avocat Alina Szilaghi pune la dispoziția firmelor și persoanelor fizice servicii legale și informații utile pentru recuperare creanțe civile sau comerciale.

  • Aveti facturi fiscale scadente?
  • Aveti debitori care nu isi platesc datoriile catre dumneavoastra ?
  • Aveti fila CEC sau Bilet la Ordin cu refuz la plata ?
  • Aveti un contract care nu a fost respectat ?

Cabinetul nostru de avocatură se ocupă cu recuperarea oricărui tip de creanță: împrumuturi nerestituite la termen, sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere, a hotărârilor judecătorești sau în baza contractelor de prestări de servicii, sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere, furnizare, prestări servicii, antrepriza etc.

Serviciile de recuperare creanțe se referă la următoarele activități:

  • Consultanță juridică oferită care vizează: asistarea și reprezentarea clienților, atât în faza prealabilă acțiunilor sau cererilor în instanță (notificări, somații), cât și în fața instanțelor judecătorești de fond, în căile de atac, precum și în faza executării silite;
  • Întocmirea notificărilor către debitori și, în situația existenței unor titluri, demararea procedurilor de executare silită; această activitate cuprinde și procedurile de informare asupra solvabilității debitorului;
  • Redactarea acțiunilor în instanță (cerere cu valoare redusă, ordonanța de plată, acțiuni în pretenții de drept comun) pentru obținerea titlurilor executorii și recuperarea efectivă prin proceduri specifice de executare silită;
  • Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești competente.

Pentru recuperarea rapidă a creanțelor, societățile comerciale și persoanele fizice au posibilitatea de a alege între procedurile prevazute de Noul cod de procedură civilă: ordonanță de plată, cererea cu valoare redusă sau acțiunea în pretenții întemeiată pe dreptul comun.

Opțiunea pentru aceste proceduri de recuperare a creanțelor este condiționată de actele pe care le deține creditorul în dovedirea creanței sale: contract, facturi acceptate, plați parțiale, confirmare a soldului, angajament de plată etc., iar noi vă asigurăm consultanță nemijlocită pentru alegerea procedurii optime de urmat.

Recuperarea creanțelor prin aceste proceduri se realizează într-un termen scurt, iar costurile pe care le implică sunt reduse.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Consultanță juridică în materia dreptului civil; Asistență și /sau reprezentare în fața instanțelor sau alte instituții; Redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor specifice dreptului civil; Consultanță în materia proprietății; Consultanță și redactare de contracte (civile, comerciale); Revendicări mobiliare și imobiliare – terenuri și construcții; Achiziții imobiliare; Succesiuni și partaje; Ieșire din indiviziune; Evacuări și executări silite; Recuperări creanțe de orice fel; Anulări de acte și contracte; Obligația de a face; Restituirea bunului împrumutat; Revendicări imobiliare, retrocedări case si terenuri; Acte construcție casă, achiziții terenuri; Perfectarea actelor de vânzare cumpărare in cazul cumpărării de locuințe si bunuri de valoare; Uzucapiune; Evacuare; Executare silită; Contestații la executarea silită; Avocat moșteniri / succesiuni: dezbatere moșteniri, stabilirea moștenitorilor, a masei succesorale și a cotelor – partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor; Succesiune (moștenire); Anulare acte notariale sau anulare certificat de moștenitor; Rectificare acte de stare civilă; Rezilieri de contracte; Sechestru judiciar; Sechestru asigurător; Poprire asiguratorie; Recuperarea de daune de orice natură; Constatarea nulității absolute; Anulare acte juridice; Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare; Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare; Revocarea contractului de donație; Acțiuni în regres; Acțiunea oblică; Acțiunea pauliană; Revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare; Declararea (constatarea) simulației; Îmbogățire fără just temei; Restituirea unei părți din prețul vânzării; Chemare în garanție pentru evicțiune; Chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului; Revendicare imobiliară/mobiliară; Revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală; Grănițuire si revendicare; Îngrădire; Servitute; Constatarea unui drept de superficie; Evacuare; Cerere de punere sub interdicție/de ridicarea interdicției; Cerere de declararea dispariției; Cerere de de declararea morții prezumate; Cerere pentru rectificarea morții prezumate; Cerere pentru anularea hotărârii declarativa de moarte; Cerere de înregistrare tardivă a nașterii; Cerere privind anularea, modificarea, rectificarea, sau completarea actului de stare civilă; Acțiuni rezultând din raporturile juridice locative, proprietar/chiriaș; Acțiuni legate de succesiuni și partaje, de ieșire din indiviziune; Negociere și tranzacționare;

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button