Executare silită

Avocat Drept Civil care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Fie ca sunteți creditor și aveți o hotărâre judecătorească ce trebuie pusa in executare silita, fie ca sunteți cel împotriva căruia se pornește executarea, in calitate de debitor, asistenta din partea unui avocat este esențială în apărarea drepturilor dumneavoastră.

În acest sens, punem la dispoziția clienților noștri servicii juridice privind:

  • Legalizarea hotărârilor judecătorești ce urmează sa fie puse in executare silita;
  • Redactarea cererilor de executare silita și de întoarcere a executării;
  • Înregistrarea acestora la biroul executorului judecătoresc;
  • Urmărirea întregii proceduri pana la recuperarea integrala a sumelor menționate in titlul executoriu (hotărârea judecătorească) si menținerea legăturii cu executorul judecătoresc pe parcursul întregii executări silite;
  • Identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) și solicitarea către executorul judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare si autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
  • Negocieri cu debitorul pentru recuperarea creanței și stingerea dosarului;
  • Redactarea contestațiilor si reprezentarea in fata instantelor judecătorești pentru susținerea acestora;
  • Redactarea cererilor de suspendare;
  • Anularea executării silite pornită de bănci sau firme de recuperare (Kruk, Secapital, EOS KSI, Next Capital, Otp Faktoring etc.) pe calea contestației;
  • Asistență și reprezentare juridică în proceduri de executare, licitații, evacuări, sechestre, executare bancara și executare silită declanșate de instituții ale statului;

Vă invităm să nu subestimați importanța unei opinii juridice emisă de un profesionist al dreptului. O cerere de executare silită, o contestație ori o cerere de suspendare a executării silite, orice alt demers juridic inițiat doar în baza informațiilor oferite de internet sau de prieteni este la fel de periculos ca tratamentul unei afecțiuni medicale după ureche.

Pentru a vă proteja drepturile, investițiile financiare și afacerile într-o societate ca a noastră, cea mai eficientă și ieftină metodă o reprezintă sfatul unui avocat!

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Consultanță juridică în materia dreptului civil; Asistență și /sau reprezentare în fața instanțelor sau alte instituții; Redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor specifice dreptului civil; Consultanță în materia proprietății; Consultanță și redactare de contracte (civile, comerciale); Revendicări mobiliare și imobiliare – terenuri și construcții; Achiziții imobiliare; Succesiuni și partaje; Ieșire din indiviziune; Evacuări și executări silite; Recuperări creanțe de orice fel; Anulări de acte și contracte; Obligația de a face; Restituirea bunului împrumutat; Revendicări imobiliare, retrocedări case si terenuri; Acte construcție casă, achiziții terenuri; Perfectarea actelor de vânzare cumpărare in cazul cumpărării de locuințe si bunuri de valoare; Uzucapiune; Evacuare; Executare silită; Contestații la executarea silită; Avocat moșteniri / succesiuni: dezbatere moșteniri, stabilirea moștenitorilor, a masei succesorale și a cotelor – partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor; Succesiune (moștenire); Anulare acte notariale sau anulare certificat de moștenitor; Rectificare acte de stare civilă; Rezilieri de contracte; Sechestru judiciar; Sechestru asigurător; Poprire asiguratorie; Recuperarea de daune de orice natură; Constatarea nulității absolute; Anulare acte juridice; Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare; Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare; Revocarea contractului de donație; Acțiuni în regres; Acțiunea oblică; Acțiunea pauliană; Revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare; Declararea (constatarea) simulației; Îmbogățire fără just temei; Restituirea unei părți din prețul vânzării; Chemare în garanție pentru evicțiune; Chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului; Revendicare imobiliară/mobiliară; Revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală; Grănițuire si revendicare; Îngrădire; Servitute; Constatarea unui drept de superficie; Evacuare; Cerere de punere sub interdicție/de ridicarea interdicției; Cerere de declararea dispariției; Cerere de de declararea morții prezumate; Cerere pentru rectificarea morții prezumate; Cerere pentru anularea hotărârii declarativa de moarte; Cerere de înregistrare tardivă a nașterii; Cerere privind anularea, modificarea, rectificarea, sau completarea actului de stare civilă; Acțiuni rezultând din raporturile juridice locative, proprietar/chiriaș; Acțiuni legate de succesiuni și partaje, de ieșire din indiviziune; Negociere și tranzacționare;

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button