Cum numim responsabilul pentru aplicarea legii contra spălării banilor

Share:

Prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului s-a instaurat obligativitatea desemnării unei persoane cu responsabilități în aplicarea Legii.

1. Prevederile Legale

Conform art. 23, alin. (1) din Legea 129, societățile comerciale care trebuie să raporteze aceste tranzacții au obligația de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea Legii 129, corespunzător naturii și dimensiunii activității desfășurate, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate.

2. Când apare obligația de numire a responsabilului

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019, aprobate prin Ordinul O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021 („Normele”) prevăd care este momentul de la care o entitate raportoare are obligația de a numi un responsabil cu aplicarea Legii 129.

Conform art. 5, alin. (4), lit. a) din Norme, entitățile raportoare au obligația de a desemna un responsabil cu aplicarea Legii 129 fie (i) de la data înființării, fie (ii) de la data de la care persoana a devenit entitate raportoare, ca urmare a încadrării în una din categoriile prevăzute la art. 5, alin. (1) din Legea 129.

3. Cine poate fi responsabil

Legislația în vigoare prevede că persoana desemnată trebuie să dețină un nivel corespunzător de cunoștințe privind legislația AML (Anti Money Laundering), precum și să aibă o reputație profesională adecvată. O alegere greșită expune entitatea raportoare la mai multe riscuri: în primul rând, aceasta va putea fi sancționată pentru nerespectarea obligației de a desemna un responsabil adecvat, iar, în al doilea rând, numirea unui responsabil necorespunzător ar putea crește riscul încălcării altor obligații decurgând din Legea 129 ale entității raportoare.

Se pot desemna mai multe persoane responsabile?

Legea 129 prevede că entitățile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea legii, corespunzător naturii și dimensiunii activității desfășurate. Astfel, stabilirea dimensiunii funcției de conformitate din cadrul unei entități raportoare ar trebui făcută prin raportare la riscul efectiv aferent ce decurge din natura activității desfășurate sau din dimensiunea acesteia. Rezultatul urmărit de Legea 129 este conformarea reală, ceea ce înseamnă că numirea formală a unui responsabil nu va fi suficientă în acele situații în care se poate demonstra că o singură persoană nu ar putea gestiona obligațiile de conformare prevăzute de Legea 129.

Responsabilul trebuie să fie angajat sau poate să fie și un terț?

Conform art. 23, alin. (3) din Legea 129, entitatea raportoare trebuie să se asigure că persoana desemnată are acces direct și în timp util la toate datele și informațiile relevante deținute de entitatea raportoare. Nimic nu împiedică desemnărea unei persoane terțe față de entitatea raportoare ca responsabil. Drept urmare, deși desemnarea unui terț poate părea o alegere facilă, ea trebuie dublată și de asigurarea accesului real la resursele de care are nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

Ce condiții trebuie să îndeplinească responsabilul?

Pentru a putea fi ales ca responsabil AML, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să deţină cunoştinţele necesare în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului; Aceasta se verifică prin testarea candidatului, verificare ce poate fi suplimentată și prin solicitarea unor dovezi privind absolvirea unor cursuri de specializare în domeniul AML sau privind ocuparea unor funcții similare în trecut.
 • să demonstreze o reputaţia profesională corespunzătoare şi integritatea morală, care pot avea la bază inclusiv cazierul judiciar şi referinţe ale angajatorilor anteriori. Aceasta poate fi verificată prin referire la surse independente de informații, precum și prin obținerea cazierului judiciar.

Conform art. 5, alin. (7) din Norme, entitățile raportoare au au obligaţia de a înregistra şi păstra în evidenţele proprii toate documentele în format letric sau electronic cu semnăturile olografe sau electronice ale reprezentanţilor acestora, înregistrate în cadrul entităţii, prin care sunt selectate, testate şi desemnate persoanele cu responsabilități în aplicarea legii.

Cum se desemnează responsabilul

Odată finalizate formalitățile de verificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, reprezentanții legali ai entității raportoare emit o decizie prin care constată îndeplinirea condițiilor și numesc resprezentantul sau reprezentanții aleși în urma procesului de selecție. Documentul poate fi întocmit în formă scrisă, cu semnătură olografă, sau în format digital, cu semnătură electronică.

Ca un element relativ nou, documentul prin care se desemnează responsabilul nu mai trebuie comunicat Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, entitățile raportoare având doar obligația de a îl păstra și prezenta în cazul în care este solicitat de autoritățile competente.

Atribuțiile responsabilului

Legea nu prevede în mod expres o listă a atribuțiilor persoanei desemnate, rezumându-se la a prevedea că entitățile raportoare trebuie să precizeze natura și limitele responsabilităților încredințate. Astfel, entitățile raportoare au libertatea de a își stabili propria organizare a funcției de conformare.

Sancțiunile aplicabile

Neîndeplinirea obligației de a numi o persoană cu responsabilități în aplicarea Legii 129 se sancționează cu avertisment sau amendă contravențională, putând fi aplicate și sancțiuni complementare.

Astfel, conform art. 43, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 43, alin. (3) din Legea 129, neîndeplinirea obligației de a numi un responsabil de către o persoană juridică se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.

Conform art. 44 din Legea 129, pe lângă sancțiunea principală se pot aplica și sancțiuni contravenționale complementare, dintre care menționăm suspendarea activității operatorului economic (pe o durată de la 1 la 6 luni).

Având în vedere plaja foarte largă a sancțiunilor aplicabile, Legea 129 prevede și o serie de criterii pe care autoritățile care aplică sancțiunea sunt obligate să le ia în considerare pentru a stabili tipul și nivelul acesteia.

Conform art. 45 din Legea 129, aceste criterii includ:

 • frecvența, gravitatea şi durata încălcării,
 • capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă, indicată de exemplu de venitul anual al persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă;
 • măsura în care persoana fizică sau juridică declarată responsabilă cooperează cu autoritatea competentă,
 • încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă,
 • gradul de conformare la recomandările şi planurile de măsuri formulate de către autorităţile abilitate,
 • beneficiul obţinut în urma încălcării de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă, în măsura în care acesta poate fi determinat, precum și
 • pierderile produse terţilor prin încălcare, în măsura îi care acestea pot fi determinate.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Consultații juridice
 • Asistență juridică și reprezentarea la ONRC;
 • Înființare societăți comerciale;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
17-19 Calea Dorobanților
Ap. 9, Cluj Napoca, CJ

Call Now Button