Procedura de înființare a firmelor simplificată radical

Share:

Prin Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, s-au simplificat radical formalitățile pe care antreprenorii trebuie să le îndeplinească la înființarea unei firme și la înregistrarea în Registrul Comerțului.

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse respectivei legi.

Prima schimbare majoră este eliminarea interdicției pe care o au acum persoanele fizice și cele juridice de a fi asociați unici la mai multe SRL-uri. Astfel, antreprenorii o să poată deveni acționari unici la mai multe astfel de firme, fără nicio limitare.

Art. 14 Vechea reglementare

„(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.
(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăți astfel constituită.
(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru societățile cu răspundere limitată”.

Conform noii reglementări art. 14 se abrogă.

O altă măsură inclusă în noua lege este eliminarea necesității anumitor documente, în special la înființarea firmelor. Mai precis, la înmatricularea unei societăți sau la schimbarea sediului social va fi prezentat, la Oficiul Registrului Comerțului, doar documentul ce atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social.

Art. 17 alin. (1), (3) Vechea reglementare

„(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.
(3) La înmatricularea societății comerciale și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului:
a) documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social;
b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existența altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil, după caz;
c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil cu destinație de sediu social, o declarație pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4)”.

Astfel, noua reglementare are următorul conținut:

„(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.
(3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social”.

S-a eliminat obligația de a depune declarația pe proprie răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o societate cu răspundere limitată și cea privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, precum și certificatul emis de organul fiscal care certifică faptul că pe imobilul cu destinație de sediu social nu este înregistrată o altă cedare a dreptului de folosință.

O a treia modificare importată este că la același sediu vor putea funcționa mai multe companii decât numărul de camere existent în acesta. Până acum, Legea societăților stabilea că la același sediu este posibilă funcționarea unui număr de firme egal cu numărul de camere al sediului. Astfel, Art. 17 alin. (4) stipulează următoarele:

„(4) La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților comerciale ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare”.

Ca o ultimă modificare, dispare și avizul referitor la schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, adică acel acord al vecinilor care se cerea până acum. Însă numai atunci când se declară că sediul social respectiv nu va servi ca loc de desfășurare concretă a unei activități – practic, dacă se va folosi ca simplă adresă de corespondență, stabilirea unui sediu social fiind obligatoriu pentru toate firmele care vor să activeze în România. Astfel, la art. 17, se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate”.

Potrivit Art. II din Legea nr. 102/2020, „Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la ONRC;
  • Înființare societăți comerciale;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button