Care sunt condițiile în care scrisorile de garanție bancară devin titluri executorii

Share:

Într-o decizie, Înalta Curte a decis că scrisorile de garanție bancare sunt considerate executorii doar dacă sunt emise ca garanție pentru contractele de credit.

Decizia nr. 43 din 7 iunie 2021 a Curții pentru soluționarea chestiunilor de drept civil a fost publicată pe 3 noiembrie în Monitorul Oficial.

„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2279 și a art. 2321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit”.

„În condițiile date, în care nu se poate identifica o tendință manifestă de derogare de la regimul juridic al activității de creditare (din perspectiva asigurării facilității în recuperarea creditelor acordate) și în care nu există nicio prevedere, expresă sau implicită, care să poată conduce la concluzia că legiuitorul a extins sfera titlurilor executorii la toate contractele încheiate de instituția de credit, așadar și asupra angajamentelor de garantare în favoarea unor terți a obligațiilor asumate de clienții lor, se impune concluzia că și noua reglementare a conferit caracter de titlu executoriu doar acelor contracte de garanție, reală sau personală, care au ca scop protejarea contractului de credit în considerarea căruia au fost încheiate și cu care fac corp comun, fiind atașate,„incluse” în acesta.

Față de toate aceste argumente se apreciază că scrisorii de garanție bancară, ca garanție autonomă specială, inclusă în categoria garanțiilor personale, nu i se poate nega, ci dimpotrivă, trebuie să i se recunoască natura de titlu executoriu, dar, în considerarea strictă a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, numai atunci când aceasta este emisă în vederea garantării unui contract de credit, întrucât aceasta este ipoteza de lucru a textului de lege care trimite la caracterul executoriu.

De remarcat și că, atunci când scrisorile de garanție bancară au fost emise în garantarea altor obligații decât cele izvorând din contractele de credit, în practica uniformă a instanțelor nu s-a pus problema, nici măcar pe cale incidentală sau de excepție, a naturii juridice de titlu executoriu a scrisorilor de garanție bancară aflate la originea pretențiilor din litigiile respective”.

Aveți o problemă cu o executare silită? Sunteți urmărit silit de un executor judecătoresc și nu știți cum să procedați? Completați formularul de mai jos.

Leave this field blank

După cum este reglementat în OUG nr. 99/2006, contractele de garanție reală sau personală încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii. Scrisoarea de garanție este reglementată de art. 2321 Cod civil, fiind actul prin care emitentul (banca) se obligă, la cererea ordonatorului de credite, să plătească o sumă de bani către un terț (beneficiar). Cu toate acestea, scrisoarea de garanție presupune un raport obligatoriu preexistent, conform dreptului civil. Cu toate acestea, art. 2321 nu specifică că acesta este un titlu executoriu.

Scrisoarea de garanție este oferita de majoritatea băncilor din România în mai multe scopuri: participare la licitații, garanții de bună execuție, creanțe bugetare, taxe vamale, garanții de împrumut sau alte plăți etc. Cu toate acestea, decizia Curții arată clar că numai scrisorile emise ca garanție pentru un contract de credit sunt executorii.

„În prezent, există o neclaritate în ceea ce privește reglementarea legală a scrisorii de garanție, atunci când este vorba de o scrisoare de garanție bancară (…) În doctrină s-a apreciat că scrisoarea de garanție bancară este titlu executoriu. De asemenea, există hotărâri din care rezultă că aceasta este titlu executoriu”, scria în actul de sesizare a ICCJ.

Aveți o problemă cu o executare silită? Sunteți urmărit silit de un executor judecătoresc și nu știți cum să procedați? Completați formularul de mai jos.

Leave this field blank

Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button