Contract de credit încheiat online anulat în instanță

Share:

Un credit acordat exclusiv online, fără semnatură electronică, nu poate produce efecte juridice.

”La data de 13.11.2015, intimata PF SA. s-a adresat BEJA D. cu o cerere prin care a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit pentru nevoi personale număr cerere 6924/26.07.2015 împotriva debitorului CD, formându-se dosarul de executare silită nr. 2798/2015.

Prin încheierea din data de 13.11.2015, executorul judecătoresc a încuviinţat executarea silită.

La data de 17.11.2015 au fost emise încheierea de stabilirea a debitului, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare şi adrese de înfiinţare a popririi până la concurenţa sumei de 2.982,65 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de executare.

Conform înscrisurilor depuse la filele 111 şi 125 din dosar, terţul poprit Casa de Pensii a M. a reţinut şi virat în contul B.E.J. câte 723,01 lei din pensia cuvenită contestatorului pentru lunile februarie şi martie 2015.
Potrivit art. 712 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Art. 713 alin. 2 Cod procedură civilă prevede că, în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

Mai reţine instanţa, că prin sintagma „o cale procesuală specifică” legiuitorul a avut în vedere o cale procedurală specială, aşa cum există în cazul titlurilor executorii reprezentate de biletul la ordin, fila cec, procesul-verbal de constatare a contravenţiei, titlurile de creanţă în materie fiscală. Totodată, instanţa constată că dispoziţiile legale nu reglementează o cale procedurală specială pentru a se obţine anularea contractelor de credit.

Dispoziţiile art. 632 C.pr.civ prevăd ”(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.”

Un astfel de text legal care stabileşte înscrisuri ce constituie titluri executorii este art. 52 alin. 1 din Legea nr. 93/2009 potrivit căruia contractele de credit încheiate de o instituţie financiară nebancară, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii.

Analizând înscrisul în baza căruia s-a pornit executarea silită în speţă, respectiv contractul de credit pentru nevoi personale număr cerere 6924/26.07.2015(f.42-50), instanţa constată că acesta nu este semnat olograf de către contestator şi nici nu are încorporat, ataşat sau asociat o semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice a debitorului, astfel că nu poate fi considerat ca fiind asumat de debitor şi nu poate produce efecte juridice.

Împrejurarea că întreaga interacţiune dintre vânzător şi cumpărător a avut loc în mod exclusiv on line, prin intermediul unei platforme interactive de creditare găzduită de site-ul creditoarei www…..ro nu este de natură să determine o altă concluzie.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 455/2001 în cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, iar potrivit art. 9 alin 2 din Legea nr. 455/2001 semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumată a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

Ca urmare, pentru a opera prezumţia legală relativă a îndeplinirii condiţiilor pentru existenţa unei semnături electronice extinse trebuie făcută proba faptului vecin şi conex pe care se întemeiază prezumţia legală relativă, respectiv condiţia existenţei certificatului calificat pentru semnatarii contractului, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris ce nu a fost ataşat la dosar cu privire la debitor. În lipsa acestei probe nu se poate reţine că înscrisul depus de intimată are natura unui înscris în formă electronică, cu consecinţa faptului că nu devine incident regimul juridic astfel cum este acesta reglementat în Cap. II din Legea nr. 455/2001.

Certificatul digital privind semnătura electronică din data de 09.09.2015 depus la dosar vizează exclusiv reprezentantul mandatar al creditorului, fără a ca prin aceasta să se prezume şi acordul asociat al debitorului, aşa cum rezultă din interpretarea art. 8 alin 1 din Legea nr. 455/2001 din care rezultă că pentru ambele părţi ale contractului trebuie să existe o semnătură electronică, nu exclusiv pentru împrumutător.

Faţă de aceste considerente, constatând că nu s-a făcut dovada caracterului executoriu a înscrisului în baza căruia se desfasoara executarea silita, întrucât acesta nu produce efecte juridice, nefiind însuşit de către debitor, instanţa, în temeiul art. 720 alin. 1 coroborat cu art. 713 alin. 2 C.proc.civ., va admite contestaţia la executare, va dispune anularea contractului de credit pentru nevoi personale număr cerere 6924/26.07.2015, precum şi anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 2798/2015 constituit la BEJA D.”(Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 5915/6 aprilie 2016, portal.just.ro)

Update: 

Prin Decizia nr. 556 din 23 februarie 2017, Tribunalul București a respins ca tardiv formulat apelul creditorului.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button