Prescriptia sanctiunilor contraventionale – Notiuni elementare

Share:

Unele reguli privind prescriptia sancțiunilor contravenționale

Ordonanta de Guven nr. 2/2001 cuprinde o serie de prevederi specifice privind prescriptia sanctiunilor contraventionale.

Prescripția aplicarii sanctiunii

Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut mai sus. Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârşirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Prescripția executării sancțiunii.

Spre deosebire de prescripția aplicării sancțiunilor contravenționale, care duce la imposibilitatea aplicarii sancțiunii, deși faptă ilicita a fost comisă, în cazul prescripției executării sancțiunii, sanctiunea a fost aplicată, dar pentru că a trecut un anumit termen, ea nu mai poate fi executată.

Art.14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2015, prevede că „executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sanctiunii”. Prescripția poate fi constatată chiar și la instanță investită cu soluționarea plângerii contravenționale (art.14 alin. (2)).

Executarea amenzii contravenționale.

Se poate face pe două căi: de către contravenient din proprie inițiativă sau silit de către organele de executare.

De bunăvoie este executarea care intervine atunci când contravenientul achita sumă cu care a fost amendat, după ce primește înștiințarea de plată odata cu procesul verbal. În cazul în care contravenientul nu se conformează și nu achita de bunăvoie amendă la care a fost obligat, se procedează la executarea silită.

In situatia in care ati achitat amenda, dar nu ati transmi-o organului care v-a santionat, aveti posibilitatea de a face contestatie la executare silita, astfel incat sa nu ajungeti in situatia de a achita de doua ori aceeasi amenda.

Atât procesul verbal de stabilire și sancționare a contravenției neatacat în instanță, cât și hotărârea instanței prin care s-a soluționat plângerea constituie titluri executorii potrivit art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Așa fiind, nu este necesară investirea cu formulă executorie în conformitate cu dispozițiile Codului de procedura civilă.

Competență executării silite a amenzii contravenționale aparține:

  • organului din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercita calea de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenientei în termenul prevăzut de lege;
  • de către instanță judecătorească, în urmă soluționării cererii;

Prescriptia executarii silite

Executarea silita se efectueza:

  • pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;
  • pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetele locale, iar cele aplicate persoanelor juridice se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Executarea se face în condițiile prevăzute de condițiile legale privind executarea creanțelor fiscale. Așa fiind, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept (art. 215 alin. (1) din Codul de procedura fiscală). Acest termen „ se aplică și creanțelor bugetare provenind din amenzi contraventionale” (alin. (2)).

Inlocuirea amenzii contraventionale

În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, se va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată.

În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în termenul prevăzut mai sus, instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă recursului. Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către serviciul de executări civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile specializate din primării.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button