Parteneriatul de viață și drepturile partenerilor

Share:

Parteneriatul de viață ar putea să fie reglementat prin lege. Persoanele aflate într-o astfel de relație vor avea drepturi similare soților.

În ultimele zile s-a depus în Parlament un proiect de lege privind “parteneriatul de viață” după modelul parteneriatului civil prin care se va decide modul în care se va putea încheia un parteneriat de viață, dar și drepturile și restricțiile pe care le vor avea cei implicați într-o astfel de relație în raport cu partenerul.

Prin acest proiect de lege se stabilește că „[p]arteneriatul de viață se încheie și este valabil prin consimțământul personal, deplin și liber al viitorilor parteneri, exprimat individual, în scris, într-o convenție de parteneriat de viață, în fața unui notar public”.

Astfel, spre deosebire de căsătorie, care, așa cum se prevede în Codul civil, se încheie la primărie, în prezența a doi martori și în fața ofițerului de stare civilă, parteneriatul de viață se va putea încheia la notar.

Convenția semnată la notar va conține o declarație pe propria răspundere, în care se stipulează consimțământul liber al fiecărui partener, că nu sunt parte a unei căsătorii sau a altui parteneriat de viață, că partenerii și-au comunicat reciproc starea de sănătate și, în cazul în care a fost stabilit deja, domiciliul comun al partenerilor.

Potrivit proiectului, parteneriatul de viață nu se va putea încheia în cazul minorilor, între rudele în linie dreaptă, precum și cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, între tutorele și persoana minoră ce se află sub tutela sa sau în cazul alienatului sau debilului mintal.

Toate aceste limitări sunt identice cu cele impuse și în cazul căsătoriilor, dar, spre deosebire de căsătorie, nu este interzis parteneriatul între persoane de același sex. Mai mult decât atât, în proiect se prevede că, dacă două persoane de același sex sunt căsătorite oficial pe teritoriul altor state, căsătoria va fi considerată drept parteneriat de viață în România.

Astfel, conform acesti proiect de lege, o persoana aflată în parteneriat de viață va fi asimilată soțului în următoarele aspecte:

 • obținerea cetățeniei române;
 • obligația de întreținere;
 • moștenirea legală sau testamentară;
 • dreptul la pensie de soț supraviețuitor;
 • drepturile în materia asigurărilor sociale;
 • asistența socială;
 • drepturile pacientului;
 • asigurările de sănătate, deținând calitatea de aparținător și coasigurat;
 • violența domestică;
 • libera circulație a persoanelor;
 • regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese.

Partenerii își vor păstra numele avut înaintea încheierii parteneriatului de viață și, în cazul parteneriatelor între persoane de același sex, nu vor putea adopta copii.

Art. 1 (1) Prezenta lege reglementează cadrul legal al parteneriatului deviață.

(2) Parteneriatul de viață reprezintă uniunea liber consimțită dintre două persoane fizice în vederea organizării vieții lor comune, care va fi recunoscută și protejată ca viață defamilie.

(3) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorulînțeles:

a) convenția de parteneriat de viață este actul prin care se încheie, în fața unui notar public, parteneriatul deviață;

b) partenerul de viață este persoana fizică care a încheiat un parteneriat de viață învigoare;

c) persoană în parteneriat de viață este starea civilă a persoanei fizice care a încheiat un parteneriat deviață;

d) certificatul de parteneriat de viață este extrasul din Registrul de stare civilă care atestă încheierea parteneriatului deviață;

e) partenerul supraviețuitor este partenerul care rămâne în viață ulterior decesului celuilalt partener, atâta timp cât parteneriatul de viață nu încetase anteriordecesului;

f) domiciliul comun este domiciliul în care conviețuiescpartenerii.

Art. 2 Libertatea individuală privind alegerea unei partener de viață nu poate fi afectată de discriminări bazate pe rasă, etnie, opțiune sexuală, în acord cu Constituția și cu tratatele la care România esteparte.

Art. 3 (1) Parteneriatul de viață se încheie și este valabil prin consimțământul personal, deplin și liber al viitorilor parteneri, exprimat individual, în scris, într-o convenție de parteneriat de viață, în fața unui notarpublic.

(2) Convenția de parteneriat de viață conține consimțământul personal, deplin și liber partenerilor de a forma o uniune liber consimțită în vederea organizării vieții comune, precum și o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru încheierea unui parteneriat deviață.

(3) Convenția de parteneriat de viață nu poate fi încheiată prinmandatar.

Art. 4 (1) În convenția de parteneriat de viață, partenerii stipulează pe propria răspundereurmătoarele:

a) consimțământul personal, deplin și liber al fiecăruipartener;

b) că nu sunt parte a unei căsătorii sau a unui alt parteneriat de viață în vigoare; c) că au luat la cunoștință prevederile acesteilegi;

d) că nu există niciun obstacol legal referitor la încheierea parteneriatului deviață;

e) că și-au comunicat reciproc stareasănătății;

f) domiciliul comun al partenerilor, în cazul în care acesta a foststabilit.

(2) Partenerii au obligația să facă proba îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea parteneriatului de viață în fața notarului, atunci când acestasolicită.

Art. 5 Parteneriatul de viață este încheiat valabil sub rezerva împlinirii cumulative a următoarelor condiții: a) viitorii partenerii au împlinit vârsta de 18ani;

b) nici unul dintre viitorii parteneri nu are statutul civil de persoană căsătorită sau persoană în parteneriat deviață;

c) minim unul dintre viitorii parteneri este cetățean român, fie este cetățean străin sau apatrid cu domiciliu stabil înRomânia.

Art. 6 (1) Este interzisă încheierea unui parteneriat deviață:

a) de către unminor;

b) între rudele în linie dreaptă, precum și cele în linie colaterală până la al patrulea gradinclusiv;

c) între tutorele și persoana minoră ce se află sub tutelasa;

d) de către alienatul mintal și debilulmintal.

(2) Dispozițiile lit. b) sunt aplicabile atât persoanelor care au devenit rude prin adopție, cât și între cele a căror rudenie firească a încetat prin efectuladopției.

Art. 7 (1) Notarul public instrumentator întocmește, în condițiile legii, o Încheiere de admitere sau, după caz, de respingere a convenției de parteneriat deviață.

(2) Încheierea de admitere a convenției de parteneriat de viață se transmite Registrului Național al Parteneriatelor de Viață, denumit în continuareR.N.P.V.

(3) Notarul instrumentator solicită prin intermediului R.N.P.V. numărul de certificat de parteneriat de viață de la Registrul Unic al Certificatelor de Parteneriate de Viață din cadrul Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Ministerului AfacerilorInterne.

(4) Serviciul de Stare Civilă eliberează Certificatul de parteneriat de viață, la cererea scrisă a notarului instrumentator, în termen de 3 zile de la depunereacererii.

(5) La eliberarea Certificatului de parteneriat de viață, notarul instrumentator are obligația de a transmite un exemplar original al acestuia partenerilor și la primăria localității unde își au domiciliul comun partenerii în vederea înscrierii în Registrul de Stare Civilă și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor sau, după caz, la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a MunicipiuluiBucurești.

Art. 8 (1) Parteneriatul de viață este încheiat și intră în vigoare la momentul eliberării Certificatului de parteneriat deviață.

(2) Încheierea parteneriatului de viață schimbă starea civilă a persoanei în „persoană în parteneriat deviață”.

(3) Dovada parteneriatului de viață este Certificatul de parteneriat deviață.

Art. 9 Este considerat nul parteneriatul de viațăîncheiat:

a) cu nerespectarea prevederilor de la art. 3-6 din prezentalege;

b) în orice alt scop decât cel al organizării vieții comune ca viață defamilie;

c) atunci când consimțământul unui partener a fost viciat în condițiile art. 289-299, 301-302 din Codulcivil.

Art. 10 (1) Orice persoană poate introduce acțiunea în vederea constatării nulității absolute a parteneriatului de viață, cât timp acesta este învigoare.

(2) Nu poate fi introdusă acțiunea în vederea constatării nulității absolute după desfacerea parteneriatului de viață, cu excepția cazului în care procurorul acționează pentru apărarea drepturilorminorilor.

Art. 11 Încheierea de respingere a convenției de parteneriat de viață, întocmită de notarul instrumentator, poate fi contestată la instanța de judecată, potrivitlegii.

Art. 12 (1) Parteneriatul de viață se desface în următoarelecondiții:

a) prin decesul unuia dintreparteneri;

b) prin acordul comun al celor două părți, exprimat printr-un Acord al părților pentru desfacerea parteneriatului de viață, încheiat în formă autentică în fața unui notarinstrumentator;

c) prin decizia unilaterală a unuia dintre parteneri privind desfacerea parteneriatului deviață.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), notarul întocmește și comunică decizia de desfacere a parteneriatului de viață către R.N.P.V. și încheie un Certificat de desfacere a parteneriatului deviață.

(3) Notarul solicită prin intermediului R.N.P.V. numărul de certificat de desfacere de parteneriat de viață de la Registrul Unic al Certificatelor de Parteneriate deViață.

(4) La eliberarea Certificatului de desfacere a parteneriatului de viață, notarului instrumentator îi revine obligația transmiterii unui exemplar original al acestuia foștilor parteneri și la primăria localității unde își au domiciliul comun partenerii în vederea înscrierii în Registrul de Stare Civilă, și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor sau, după caz, la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a MunicipiuluiBucurești.

(5) Parteneriatul de viață se desface la data emiterii de către notarul instrumentator a Certificatului de desfacere a parteneriatului deviață.

Art. 13 (1) La desfacerea parteneriatului de viață, situația bunurilor comune se stabilește de comun acord întreparteneri.

(2) În caz de dezacord, cele două părțile pot sesiza instanțele de judecată în ceea ce privește consecințele patrimoniale ale desfacerii parteneriatului deviață.

Art. 14 (1) La desfacerea parteneriatului de viață dintre două persoane de sex diferit, cele două părți vor decide de comun acord situația copiilor născuți în decursul parteneriatului deviață.

(2) În caz de dezacord, cei doi parteneri de sex diferit pot sesiza instanța de tutelă pentru stabilirea modului de exercitare a autorității părintești, fiind aplicabile prin asemănare dispozițiile privitoare ladivorț.

Art. 15 În cazul intenției părților de a se căsători, acestea vor realiza demersurile pentru desfacerea parteneriatului de viață prevăzute în prezenta lege la art. 12, alin. (1), lit. b. Art.16

Art. 16 (1) Măsurile prevăzute în prezenta lege sunt în competența instanțeijudecătorești.

(2) Litigiile privind aplicarea dispozițiilor prezentei legi sunt în competența instanței de tutelă, dispozițiile art. 107 din Codul civil se aplică în modcorespunzător.

Art. 17 (1) Partenerii au dreptul la protecția viețiiprivate.

(2) Partenerii au drepturi și obligații egale în cadrul parteneriatului deviață.

Art. 18 Persoana în parteneriat de viață este asimilată soțului în următoarelematerii:

a) obținerea cetățenieiromâne;

b) obligația deîntreținere;

c) moștenirea legală sautestamentară;

d) dreptul la pensie de soțsupraviețuitor;

e) drepturile în materia asigurărilorsociale;

f) asistențăsocială;

g) drepturilepacientului;

h) asigurările de sănătate, deținând calitatea de aparținător șico-asigurat;

i) violențădomestică;

j) libera circulație apersoanelor;

k) regimul incompatibilităților și al conflictelor deinterese.

Art. 19 Partenerul beneficiază de 3 zile de concediu cu plată în caz de deces sau boală gravă a celuilaltpartener.

Art. 20 (1) Părțile decid la momentul încheierii parteneriatului de viață regimul relațiilor patrimoniale, alegând între regimul separației bunurilor, al comunității convenționale sau al comunitățiilegale.

(2) Părțile pot modifica pe parcursul parteneriatului regimul relațiilorpatrimoniale.

(3) Exceptând derogările prevăzute de prezenta lege, partenerilor li se aplică dispozițiile din Cartea a II-a, Titlul II, Capitolul VI din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificărileulterioare.

Art. 21 În cazul decesului partenerului titular al contractului de închiriere al domiciliului comun, partenerul supraviețuitor are dreptul de a continua contractul deînchiriere.

Art. 22 Partenerii își păstrează numele avut înaintea încheierii parteneriatului deviață.

Art. 23 (1) În cadrul parteneriatului de viață între persoane de sexdiferit:

a) paternitatea copiilor născuți sau concepuți în timpul parteneriatului de viață se stabilește prin aplicarea dispozițiilor din materia filiației paterne din afara căsătoriei din Codul civil, art. 408 alin. (3), art. 415 alin (2) și (3), art. 416, art. 418-420 și art.424-428.

b) partenerul de sex diferit este obligat să asigure protecția și bunăstarea copilului sau copiilor celuilalt partener, dacă aceștia locuiesc și sunt îngrijiți împreună de cei doiparteneri;

c) în lipsa părintelui biologic, partenerul de sex diferit are dreptul de a reprezenta copilul în relațiile cu instituțiile medicale, educaționale și sociale, având calitatea de persoană desemnată care se ocupă cu întreținereacopilului.

d) partenerul care este părintele biologic al copilului poate notifica serviciul public de asistență socială referitor la numele partenerului împreună cu care se ocupă de întreținerea copilului saucopiilor;

(2) Partenerul de sex diferit poate adopta copilul sau copii partenerului, care exercită singur drepturile părintești asupra copilului sau copiilor, dacă a participat direct și nemijlocit, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 5 ani, în cadrul parteneriatului de viață, la creșterea și îngrijireaacestora.

Art. 24 Persoanele fizice de același sex care au încheiat un parteneriat de viață nu au dreptul laadopție.

Art. 25 (1) Cuplurile care au încheiat în mod legal parteneriate de viață pe teritoriul altor state beneficiază de recunoașterea statutului civil lor pe teritoriul României și de aceleași drepturi și obligații precum cuplurile care au încheiat un parteneriat de viață înRomânia.

(2) Căsătoriile între persoane de același sex oficializate pe teritoriul altor state sunt recunoscute drept parteneriate de viață pe teritoriul României, partenerii beneficiind de aceleași drepturi și obligații precum persoanele aflate în parteneriat deviață.

Art. 26 Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile Coduluicivil.

Art. 27(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, alin. (3), art. 277 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările ulterioare, seabrogă.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, alin. (3), art. 277 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: „Este interzisă încheierea unei căsătorii de către persoana care are statutul civil de persoană căsătorită sau persoană în parteneriat deviață.”

Atenţie! Prevederile proiectului de lege nu se aplică în acest momen.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
9-17 Dorobantilor Ave.
Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button