You cannot copy content of this page

Ordonanță de plată. Lipsa conţinutului declarat al comunicării somației realizate prin confirmare de primire

Ordonanță de plată. Lipsa conţinutului declarat al comunicării somației realizate prin confirmare de primire

Ordonanță de plată. Lipsa conţinutului declarat al comunicării somației realizate prin confirmare de primire 845 447 Avocat Alina Szilaghi

”Potrivit art. 1015 alin. 1 C.pr.civ, „creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație , prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia”.

Potrivit art. 1016 alin. 2 C.pr.civ., dovada comunicării somaţiei prevăzute de art. 1014 alin. 1 C.pr.civ se va ataşa cererii, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă. Sancţiunea prevăzută de dispoziţia legală anterior menţionată este aplicabilă în situaţia în care nu ar exista anexat la cerere dovada comunicării somaţiei, nu şi în cazul în care această somaţie nu a fost îndeplinită cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 1015 C.pr.civ..

La dosar există dovada comunicării notificării, comunicarea de primire având data de 15.12.2016 (fila 21 dosar).
Susţinerea debitoarei în ceea ce priveşte lipsa conţinutului declarat al comunicării realizate prin confirmare de primire, nu este întemeiată, aceasta nefiind de natură să ducă la admiterea excepţiei.

De asemenea instanţa constată că la data analizării cererii de emitere a unei ordonanţe de plată, termenul de 15 zile prevăzut de art. 1014 C.pr.civ pentru a acorda posibilitatea de plată, fără a se mai recurge la instanţă, este împlinit.
Pentru aceste considerente, instanţa constată că excepţia inadmisibilităţii cererii , invocată de debitoare prin întâmpinare este neîntemeiată, urmând a dispune respingerea acesteia.” (Judecătoria Turnu Măgurele, Sentința civilă nr. 6 din 11 ianuarie 2017, portal.just.ro)

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button