Ordin de protecție contra COVID-19 emis de Președintele Curții de Apel Cluj

Share:

”Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferențiate în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate fiecărui dosar sau unui anumit număr de dosare”
”Transmiterea corespondenţei adresate Curţii de Apel Cluj cu precădere în format electronic, prin e-mail; evitarea prezenței în sediul Curţii de Apel Cluj, atunci când ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul”

ORDINUL NR. 46/2020
Data emiterii: 9 martie 2020, ora 16.00

În exercitarea atribuțiilor prevăzute prin dispozițiile art. 7 alin. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hot. CSM nr. 1375/17.12.2015, având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 şi de gripa sezonieră, pentru asigurarea sănătății şi securității în muncă la nivelul personalului Curții de Apel Cluj, pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente a Curții de Apel Cluj, Președintele Curții de Apel Cluj emite următorul

ORDIN DE SERVICIU

Secţiunea I – Măsuri privind personalul Curţii de Apel Cluj

Art.1.
(1) Începând cu data emiterii prezentului ordin de serviciu se adoptă şi se implementează Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19, precum şi Planul specific de continuitate în situaţia indisponibilizării personalului într-un procent de 10%, 30% sau 50%.
(2) Prezentul ordin este aplicabil până în data de 10 aprilie 2020, cu posibilitatea prelungii lui ulterioare.

Art. 2 Lista zonelor de risc privind răspândirea COVID-19
(1) Lista zonelor de risc legate de răspândirea infecţiilor respiratorii generate de virusul COVID-19 se întocmeşte zilnic şi se actualizează ori de câte ori este necesar, prin grija conducătorului Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Curţii de Apel Cluj, întocmindu-se în acest sens rapoarte scrise, pe baza informărilor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi a informaţiilor credibile transmise de mass-media.
(2) Raportul scris privind lista zonelor de risc se întocmeşte începând cu ziua următoare emiterii prezentului ordin şi se înaintează către cabinetul preşedintelui, în vederea diseminării către secţiile , birourile şi compartimentele Curţii de Apel Cluj, precum şi către efectivele de jandarmi care asigură paza sediului.
(3) Lista va cuprinde în mod distinct ţările, teritoriile sau zonele geografice stabilite de autorităţile române competente pentru care este obligatorie respectarea măsurilor de carantină sau autoizolare la domiciliu.
(4) Prevederile alin.(1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi pentru actualizarea listei zonelor de risc.

Art.3. Măsuri privind călătoriile efectuate în zonele de risc
(1) Judecătorii şi toate celelalte categorii de personal din cadrul Curţii de Apel Cluj, la întoarcerea din concediul de odihnă, au obligaţia de a notifica telefonic atât conducătorul instanţei, precum şi medicul de medicina muncii cu privire la zona geografică în care au călătorit, la starea medicală generală, precum şi dacă, după cunoştinţa lor, au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19. Întoarcerea la serviciu se face numai cu avizul verbal pozitiv al medicului de medicina muncii, Dr. Petrescu Crina (Prosan Consult, telefon 0745 236 276) sau medicul de familie.
(2) Persoanele care au călătorit în zonele de risc prevăzute în lista întocmită potrivit art. 2, care au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome – febră, tuse sau dificultăţi de respiraţie – nu pot reveni la locul de muncă, până la vindecare şi sunt obligate să respecte măsurile de protecţie, carantină sau autoizolare dispuse de organele medicale competente. Revenirea la serviciu se face numai cu avizul verbal pozitiv al medicului de medicina muncii sau medicul de familie.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi persoanelor care îndeplinesc cerinţele arătate în cuprinsul acestuia, însă, nu prezintă simptome de infecţie respiratorie.
(4) Prevederile prezentului articol se aplică şi călătoriilor efectuate în zilele nelucrătoare – sărbători legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice altă natură etc., precum şi în cazul detaşării, delegării sau participării la orice acţiuni de formare ori asemenea, în interesul serviciului.
(5) După înştiinţarea telefonică a medicului de medicina muncii sau medicul de familie şi cel mai târziu la întoarcerea la serviciu, persoanele prevăzute alin.1-4 completează o declaraţie scrisă, pe proprie răspundere, privind aspectele arătate, care se arhivează la nivelul cabinetului Preşedintelui Curţii de Apel Cluj.

Art.4. Măsuri privind prevenirea altor infecţii respiratorii acute
(1) Persoanele care au fost diagnosticate cu gripă sau alte infecţii respiratorii transmisibile, precum şi cele care prezintă o stare generală alterată şi una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecţiilor respiratorii sunt obligate să nu se prezinte la serviciu, de îndată ce constată declanşarea acestei simptomatologii şi să înştiinţeze de îndată telefonic medicul de medicina muncii, sau medicul de familie, cu privire la această situaţie. Revenirea la serviciu se face numai cu avizul prealabil al medicului de medicina muncii sau al medicului de familie.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) cu privire la care cabinetul medical, notificat în condiţiile alin.(1), menţine indicaţia de a nu se prezenta la locul de muncă ori cărora le-a fost eliberat certificat de concediu medical au obligaţia de a informa de îndată superiorul ierarhic, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii la nivelul structurii din care fac parte.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să prezinte la întoarcerea la serviciu certificatul de concediu medical corespunzător, pentru justificarea absenţei de la locul de muncă.

Art.5. Alte măsuri privind reducerea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii
(1) În termen de 3 zile de la data emiterii prezentului ordin, preşedinţii secţiilor, prim-grefierul Curţii de Apel Cluj şi conducătorii de compartimente analizează posibilitatea luării unor măsuri suplimentare de reducere a interacţiunii directe la nivelul personalului şi a activităţilor de lucru cu publicul, în vederea eliminării riscului de îmbolnăvire, cu menţinerea nivelului activităţii curente la nivelul secţiei/compartimentului. Aceste măsuri pot privi: reorganizarea modului de dispunere a mobilierului în sălile de şedinţă, diferenţieri privind programul de lucru în vederea reducerii numărului prezenţei concomitente la locul de muncă, regândirea programului de lucru cu publicul, dispunerea unor măsuri suplimentare de igienizare a spaţiilor de lucru etc.
(2) Măsurile dispuse la alin.(1) se consemnează în note de serviciu, care se comunică înainte de punerea în aplicare la cabinetul Preşedintelui Curţii de Apel Cluj.
(3) Compartimentul IT asigură suportul tehnic pentru măsurile dispuse conform alin. (1). În acest scop, fără a se limita la acestea, compartimentul IT: asigură accesul de la domiciliu al personalului la adresele de mail de serviciu, precum şi accesul la dosarul electronic, ia măsuri pentru accesul la forma scanată a unor documente de serviciu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a securităţii informaţiilor etc.
(4) Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferenţiate în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate fiecărui dosar sau unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi particularităţilor. Totodată, vor examina posibilitatea adoptării oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să asigure accesul etapizat al părţilor ori publicului în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea.
(5) Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea utilizării, în condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă, în funcţie de gradul de jurisdicţie, obiectul cauzelor, calitatea persoanelor private de libertate, în procesul penal.
(6) Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată stabilite se va asigura pe un itinerariu în care contactul cu personalul instanţei este limitat.
(7) Compartimentele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în colaborare cu medicul de familie înaintează ordonatorului de credite, în termen de 24 de ore de la data emiterii prezentului ordin, propuneri corespunzătoare privind achiziţia de dezinfectanţi şi echipamente de protecţie, conform Planului de măsuri adoptat în data de 9 martie 2020.
(8) Personalului din compartimentele care lucrează cu publicul( registratură, arhivă, grefă, agenţi procedurali) li se asigură, în măsura posibilităţilor, măşti de protecţie de unică folosinţă, mănuşi de protecţie şi accesul la gel dezinfectat pentru mâini.
(9) Igienizarea tuturor spaţiilor (birouri, săli de şedinţă, registratură, arhivă, holuri de acces) din sediul Curţii de Apel Cluj se asigură de către personalul de curăţenie de cel puţin 3 ori pe zi, la începutul zilei de lucru şi la sfârşitul zilei de lucru.
(10) Vor fi făcute publice recomandări pentru transmiterea actelor de procedură preponderent în formă electronică, evitarea prezenţei neesenţiale în sediul Curţii de Apel Cluj, examinarea posibilităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea acesteia şi în lipsă, analizarea posibilităţii de a fi reprezentat în faţa instanţei prin intermediul avocatului ales, acolo unde prezenţa personală a părţii în faţa judecătorului nu este obligatorie.

Secţiunea a II-a – Măsuri generale privind accesul în sediul Curţii de Apel Cluj şi activitatea de lucru cu publicul

Art.6. Accesul publicului în sediul Curţii de Apel Cluj
(1) Se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Cluj a persoanelor cu privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situaţie, care sunt citate la Curtea de Apel Cluj, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronică.
(2) Se interzice accesul în sediul Curţii de Apel Cluj a persoanelor care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc prevăzute în lista întocmită potrivit alin. 2, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente – direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege.
(3) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin.(1)-(2), organele de jandarmi care asigură paza sediului Curţii de Apel Cluj vor efectua verificări prin sondaj, precum şi verificarea tuturor persoanelor care prezintă în mod evident o stare generală alterată şi simptome comune infecţiilor respiratorii – stare febrilă evidentă, tuse persistentă etc. -. În acest scop, poate fi verificată temperatura corporală a persoanelor aflate în astfel de situaţii, prin mijloace neinvazive – termometre cu infraroşii. În cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană să se afle în situaţiile prevăzute la alin.(1)-(2) sau a unor simptome evidente, se va solicita persoanelor în cauză să completeze o declaraţie pe proprie răspundere privind aspectele menţionate la alineatele precedente şi va fi informat de îndată medicul de medicina muncii. În cazul interzicerii accesului în sediul Curţii de Apel Cluj, în condiţiile alin.(1) şi (2) se asigură informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru respectarea drepturilor procedurale ale acesteia.
(4) Persoanelor care nu se află în situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2), dar care manifestă în mod evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de infecţie respiratorie, li se permite accesul nerestricţionat în sediul Curţii de Apel Cluj, dar li se pune în vedere că sunt rugate să se supună voluntar următoarelor reguli de comportament:
– evitarea contactului direct cu alte persoane, acoperirea nasului şi a gurii în situaţia strănutului sau a tusei;
– rămânerea în afara sălii de şedinţă până la strigarea cauzei, evitarea contactului cu alte persoane în sala de şedinţă;
– transmiterea actelor preponderent în formă electronică, evitarea prezenţei neesenţiale în sediul Curţii de Apel Cluj, examinarea posibilităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea acesteia şi în lipsă.
(5) Persoanelor prevăzute la alin.(4) li se asigură gratuit o mască de protecţie de unică folosinţă şi accesul la gel dezinfectant pentru mâini, în măsura în care acestea sunt disponibile. De asemenea, acestora li se asigură la cerere apă îmbuteliată şi li se pune în vedere să anunţe orice agravare a stării clinice generale, pentru a li se asigura accesul la asistenţă medicală de urgenţă.
(6) Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alineatele precedente sunt rugate ca pe toată durata prezenţei în sediul Curţii de Apel Cluj să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile.

Art.7. Alte măsuri privind reducerea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii
(1) Toate actele de procedură emise de Curtea de Apel Cluj vor purta, la loc vizibil, următoarea menţiune, cu caractere Times New Roman 14 bold: “În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – COVID-19 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în considerare, în măsura posibilului următoarele: transmiterea corespondenţei adresate Curţii de Apel Cluj cu precădere în format electronic, prin e-mail; evitarea prezenţei în sediul Curţii de Apel Cluj, atunci când ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul; posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales.”
(2) Prevederile art. 6 se aplică prin grija prim grefierului Curţii de Apel Cluj şi se vor afişa, în loc vizibil, la toate intrările în sediul Curţii de Apel Cluj, la registratura instanţei, arhivei şi grefei. Totodată, ele vor fi făcute cunoscute publicului prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Cluj.

Secţiunea a IlI-a – Norme de conduită

Art.8.
(1) Aplicarea prevederilor prezentului ordin de serviciu se va face cu respectarea demnităţii umane a tuturor persoanelor implicate şi în condiţii care să asigure discreţia cu privire la starea de sănătate a acestora şi protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Persoanelor care prezintă o stare generală alterată, cu manifestări clinice ale unei infecţii respiratorii, li se asigură asistenţă, sunt întrebate dacă au nevoie de asistenţă medicală de urgenţă, li se asigură posibilitatea de a se aşeza, li se pun la dispoziţie, în măsura posibilului, dezinfectant şi mască de protecţie şi li se asigură apă îmbuteliată. În situaţia unei agravări bruşte a stării de sănătate a acestora, orice membru al personalului instanţei are obligaţia de a acorda asistenţă imediată şi de a solicita asistenţă medicală de urgenţă.

Secţiunea a IV-a – Dispoziții finale

Art.9.
(1) Prezentul ordin de serviciu intră în vigoare la data şi ora emiterii şi se comunică, sub semnătură, întregului personal al Curţii de Apel Cluj, inclusiv corpului de jandarmi care asigură protecţia şi paza sediului Curţii de Apel Cluj.
(2)Prezentul ordin de serviciu va fi făcut public prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel Cluj, în directorul „Informaţii utile”, în formă scrisă la avizierul instanţei, la registratura instanţei şi la arhive.
(3) Prezentul ordin de serviciu se va transmite, de îndată, medicului de medicina muncii, Inspectoratului de Jandarmi judeţean „Alexandru Vaida Voievod” Cluj, Baroului de avocaţi Cluj, penitenciarelor aflate în aria de competenţă a Curţii de Apel Cluj.

PREȘEDINTE CURTEA DE APEL CLUJ JUDECĂTOR DENISA-LIVIA BĂLDEAN


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button