You cannot copy content of this page

Dovada achitării taxei de timbru. Chitanţă trimisă prin fax

Dovada achitării taxei de timbru. Chitanţă trimisă prin fax

Dovada achitării taxei de timbru. Chitanţă trimisă prin fax 845 447 Avocat Alina Szilaghi

Potrivit art. 470 alin. 2 şi alin. 3 NCPC, la cererea de apel se va ataşa dovada achitării taxelor de timbru, sub sancţiunea nulităţii cererii. Cum, în cauză, apelanţii nu au depus chitanţa în original, pentru a dovedi că suma achitată reprezintă taxa de timbru plătită în această cauză, şi, având în vedere că în chitanţa trimisă prin fax nu există nicio menţiune din care să rezulte că taxa de timbru s-a achitat pentru cererea de apel formulată în prezentul litigiu, Curtea constată întemeiată excepţia netimbrării apelului.

”Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Hunedoara sub dosar nr. ../…/2015, reclamanta I.V. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii F.P. şi SC M.L. SRL înfiinţarea sechestrului judiciar asupra bunului imobil situat în …., înscris în CF …. (casă, trei camere, curte şi grădină) şi desemnarea reclamantei, deţinătoarea bunului, în calitate de administrator-sechestru.

Pârâţii au depus întâmpinare prin care au invocat excepţiile inadmisibilităţii, autorităţii de lucru judecat şi a lipsei capacităţii de exerciţiu şi folosinţă a reclamantei, şi au formulat cerere reconvenţională prin care au solicitat obligarea reclamantei-pârâtă reconvenţională la plata sumei de 10.000 lei reprezentând prejudicii materiale şi morale cauzate prin introducerea cererii de sechestru judiciar.

Prin sentinţa civilă nr…/2016, Tribunalul Hunedoara a admis acţiunea, a dispus înfiinţarea sechestrului judiciar asupra imobilului situat în … având CF nr. ….(casă, trei camere şi grădină) şi înscrierea sechestrului judiciar în cartea funciară şi a desemnat-o pe reclamantă administrator sechestru.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

Cu privire la excepţiile invocate de pârâţi, Tribunalul a apreciat că sunt neîntemeiate.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar, s-a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate, raportat la art. 973 al. 1 NCPC, întrucât între părţi există pendinte un proces ce face obiectul dosarului nr…/…/2015 al Tribunalului Hunedoara, având ca obiect constatarea nulităţii absolute parţiale a contractului de vânzare nr. 1785 autentificat de SPN DR.

În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de sentinţa civilă nr…/2015 a Tribunalului Hunedoara (dosar nr…/…/2013), s-a reţinut că aceasta este neîntemeiată, întrucât obiectul litigiului din acest dosar a fost diferit faţă de cel din prezenta cauză.

Referitor la excepţiile lipsei capacităţii de exerciţiu şi folosinţă a reclamantei, raportat la disp. art. 56-57 NCPC, s-a constatat că în cauză nu s-a făcut dovada că reclamanta ar fi lipsită de folosinţa drepturilor sale civile, astfel excepţiile au fost privite ca neîntemeiate.

Cu privire la fondul cauzei, prima instanţă a reţinut că în speţă sunt întrunite toate condiţiile de admisibilitate a cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar, conform art. 973 al. 1 NCPC, câtă vreme s-a făcut dovada existenţei unui proces între părţi cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului în cauză, precum şi a faptului că reclamanta este cea care locuieşte efectiv în imobil şi se ocupă de administrarea acestuia, pârâţii neintrând efectiv în stăpânirea imobilului, deşi acesta se află în procedură de executare silită, aspect recunoscut chiar prin întâmpinarea depusă la dosar.

Referitor la cererea reconvenţională formulată de pârâţi, s-a reţinut că este neîntemeiată, întrucât aceştia nu au făcut dovada pretinselor prejudicii materiale şi morale aduse lor prin formularea cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar, astfel că a fost respinsă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâţii, solicitând desfiinţarea hotărârii atacate cu consecinţa respingerii cererii de înfiinţare a sechestrului judiciar, ca inadmisibilă.

La termenul din 07.06.2016, intimata, prin mandatar, a invocat excepţia netimbrării cererii de apel.

Deliberând asupra acestei excepţii, Curtea a constatat următoarele:

Apelanţii au fost citaţi cu menţiunea de a timbra apelul cu taxă de timbru de 50 de lei.

Pentru termenul din data de 24.05.2016, apelanţii au transmis prin fax chitanţa …., din care rezultă că SCA ….. a achitat suma de 50 lei, cu titlu de taxă judiciară de timbru, arătând că urmează a depune originalul.

Prin încheierea de la termenul din 24.05.2016, Curtea a dispus citarea apelanţilor cu menţiunea de a depune originalul chitanţei, sub sancţiunea anulării apelului, dar apelanţii nu au făcut dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

Potrivit art. 470 alin. 2 şi alin. 3 NCPC, la cererea de apel se va ataşa dovada achitării taxelor de timbru, sub sancţiunea nulităţii cererii. Cum, în cauză, apelanţii nu au depus chitanţa în original, pentru a dovedi că suma achitată reprezintă taxa de timbru plătită în această cauză, şi, având în vedere că în chitanţa trimisă prin fax nu există nicio menţiune din care să rezulte că taxa de timbru s-a achitat pentru cererea de apel formulată în prezentul litigiu, Curtea constată întemeiată excepţia analizată.” (Curtea de Apel Alba Iulia, Secția I civilă – Decizia civilă nr. 922/7 iunie 2016, portal.just.ro)

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button