You cannot copy content of this page

Decizie CCR importanta in materia Fondului Funciar – Decizia Nr. 44/2017

Decizie CCR importanta in materia Fondului Funciar – Decizia Nr. 44/2017

Decizie CCR importanta in materia Fondului Funciar – Decizia Nr. 44/2017 845 447 Avocat Alina Szilaghi

Prin Decizia nr. 44/2017, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 28.03.2017, Curtea Constitutionala, reinstaureaza cetatenilor romani dreptul sa actioneze in instanta comisiile de fond funciar pentru a fi obligate sa emita titluri de proprietate. Daca pana la momentul publicarii deciziei, toate procesele erau respinse ca prematur formulate din cauza termenelor prevazute in Legea 165/2013, incepand cu data de 28.03.2017 partile pot initia din nou actiuni in instanta cu privire la restituirea proprietatilor confiscate de regimul comunist.

„Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt neconstituţionale.”

Dispozitiile  art. 7 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 prevad urmatoarele:

„1)Până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.”

„1)Comisiile locale şi judeţene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2018.”

Cu privire la aceste prevederi, modificate de legiutor in mod repetat, Curtea Constitutioanala a apreciat faptul ca:

„În cazul de faţă, termenul acordat entităţilor administrative pentru a soluţiona cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a fost succesiv prorogat, până la 1 ianuarie 2018. Sub acest aspect, Curtea constată, aplicând testul de proporţionalitate, că dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nu întrunesc cerinţa previzibilităţii legii, componentă a constituţionalităţii normei sub aspectul calităţii sale. Astfel, persoanele interesate nu pot avea o previziune exactă a epuizării duratei termenului în care sunt obligate să aştepte soluţionarea pe cale administrativă a cererilor lor, fiind împiedicate a se adresa în mod eficient instanţei judecătoreşti pentru apărarea dreptului lor de proprietate.” Guvernul a intervenit intempestiv, prima dată la 30 decembrie 2015 (prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 31 decembrie 2015), apoi la 15 decembrie 2016 (prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 21 decembrie 2016), chiar la finele termenului în vigoare, prelungindu-l pentru încă un an.”

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata intr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, in care o persoana a solicitat soluţionarea apelului declarat împotriva unei sentinţe civile prin care Judecătoria Drobeta-Turnu Severin a admis, în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată (excepţie ridicată din oficiu) şi, pe fond, a respins cererea ca prematur formulată. Cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 19 decembrie 2014 de către petenta Schinteie Gh. Maria, în contradictoriu cu Comisia locală de fond funciar Husnicioara şi comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de pe lângă Instituţia Prefectului Mehedinţi, aceasta solicitând ca, prin hotărârea judecătorească, instanţa să oblige pârâţii la reconstituirea dreptului de proprietate. În fapt, la data de 12 martie 1991, petenta a formulat, în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 19,6983 ha. La data de 23 martie 2004 Comisia locală de fond funciar Husnicioara a emis titlul de proprietate doar pentru o parte dintre terenurile revendicate (1.000 mp). Petenta s-a adresat aceleiaşi autorităţi emitente, solicitând reconstituirea dreptului de proprietate şi în privinţa diferenţei de teren, invocând art. 9 din Legea nr. 18/1991. Întrucât nu a primit niciun răspuns, la data de 19 decembrie 2014, petenta s-a adresat instanţei judecătoreşti, respectiv Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, care a respins cererea ca prematur introdusă, în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, ca urmare a admiterii excepţiei prematurităţii cererii, invocate din oficiu. Împotriva acestei sentinţe civile petenta a formulat apel, în cadrul căruia instanţa de control judiciar a ridicat, din oficiu, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi ale art. 11 din Legea nr. 165/2013, ce constituie obiectul dosarului de faţă.

In concluzie, Decizia nr. 44/2017 permite cetatenilor romani sa actioneze, in temeiul art.  11 alin. 2 din Legea 165/2013, comisiile locale şi judeţene de fond funciar in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, acestia nemaifiind tinuti sa respecte termenul prevazut pana la momentul publicarii deciziei Curtii Constitutionale, respectiv 1 ianuarie 2018.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button