You cannot copy content of this page

Cum poți deveni asistent personal pentru o persoană cu handicap și ce acte îți trebuie

Cum poți deveni asistent personal pentru o persoană cu handicap și ce acte îți trebuie

Cum poți deveni asistent personal pentru o persoană cu handicap și ce acte îți trebuie 845 447 Avocat Alina Szilaghi

Persoanele cu handicap grav au dreptul, potrivit legislației în vigoare, la un asistent personal, iar în cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav, fiecare dintre acestea are dreptul să primească un astfel de ajutor. În prezent, poate fi asistent personal chiar una dintre rudele persoanei cu handicap, cu condiția să îndeplinească o serie de criterii.

Orice persoană cu handicap grav are dreptul, în baza unei evaluări sociopsihomedicale, la un asistent personal, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Mai precis, acest asistent are rolul de a supraveghea, de a acorda asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

Astfel, persoanele care doresc să ocupe un astfel de post trebuie să fie încadrate cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal. În ceea ce privește contractul, acesta se încheie cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, după caz, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării unei cereri în acest sens și încetează de drept atunci când persoana cu handicap grav își pierde viața.

Însă, înainte de toate, este obligatoriu ca persoana care vrea să devină asistent personal să îndeplinească mai multe condiții, după cum urmează:

 • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
 • să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu.

Notă: Această ultimă condiție nu este obligatorie în cazul soțului sau soției, după caz, dar nici în cazul rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv al persoanei cu handicap grav. De asemenea, „în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane”, se arată în Legea nr. 448/2006.

Potrivit normelor legale în vigoare, persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la șapte ani, nu pot să dețină calitatea de asistent personal.

Ce acte cuprinde dosarul de angajare al unui asistent

Pentru a se încadra ca asistent personal, o persoană trebuie să depună la primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav un dosar care să cuprindă mai multe documente, ce sunt menționate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006:

 • cerere de angajare;
 • copie de pe actele de identitate și de stare civilă;
 • copie de pe actele de studii;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
 • declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute de lege.
 • acordul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, exprimat în scris, referitor la opțiunea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav.

În continuare, angajarea asistentului personal are loc în maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului. Între timp, primăria trebuie să efectueze o anchetă socială acasă la persoana care dorește să se angajeze ca asistent personal, se mai arată în normele citate.

Astfel, dacă ancheta se încheie cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal urmează să semneze contractul de muncă și actul adițional la acesta, prin care își asumă răspunderea că va realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.

Asistentul personal are un program de lucru de opt ore

Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede că, pe baza contractului individual de muncă, un asistent personal are o serie de drepturi, care se aplică pe întreaga perioadă în care are loc îngrijirea și protecția persoanei cu handicap grav.

Astfel, acesta are dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii. Totodată, normele în vigoare stabilesc că programul de lucru al asistentului personal nu trebuie să depășească în medie opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

În altă ordine de idei, un asistent personal are dreptul să-și ia un concediu anual de odihnă, dar are și posibilitatea să meargă gratuit cu mijloacele de transport în comun, atât în orașe, cât și în afara lor.

Menționăm, însă, că asistentul personal beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul numai dacă sunt în prezența persoanelor cu handicap grav pe care le îngrijesc. Aceeași condiție trebuie îndeplinită și în cazul transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

La ora actuală, persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază de următoarele drepturi băneşti:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, de 234 de lei pentru adultul cu handicap grav şi 193 de lei pentru handicap accentuat;
 • buget complementar lunar, indiferent de venituri, de 106 lei pentru handicap grav, 79 de lei pentru handicap accentuat şi 39 de lei pentru handicap mediu.

Cinci îndatoriri esențiale ale unui asistent personal

În total, legislația prevede un număr de cinci obligații pe care orice asistent personal este nevoit să le îndeplinească pe toată durata contractului de muncă.

Prima dintre ele este participarea, o dată la doi ani, la instruirea organizată de angajatori, în timp ce a doua implică semnarea unui angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav. Următoarele trei obligații sunt:

 • să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor.

Legea nr. 448/2006 stabilește că, atunci când asistentul personal nu își poate îndeplini atribuțiile temporar, angajatorul este obligat să își asigure persoanei cu handicap un înlocuitor.

Mai mult, dacă acest lucru nu este posibil, atunci persoana cu handicap grav trebuie să primească o indemnizație în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, sau să fie găzduită într-un centru de tip respiro. Acesta din urmă reprezintă un loc în care persoanele cu dizabilități primesc îngrijire non-stop, în fiecare zi a săptămânii.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button