Ce jocuri de noroc necesita licenta in 2019

Share:

Jocuri de noroc

Organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei constituie monopol de stat și se desfășoară exclusiv în condițiile OUG nr. 77/2009, modificată.

Prin joc de noroc se înțelege acea activitate comercială care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

Statul, prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), poate acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc în condițiile ordonanței de urgență menționate mai sus, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deținătorul licenței.

Activitățile pentru care se poate solicita obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc in 2019 sunt următoarele:

 1. jocuri loto,
 2. pariuri,
 3. jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor (mijloacele specifice pot fi: cărți de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete și mese de joc, inclusiv instalațiile auxiliare ale acestora);
 4. jocurile tip slot-machine,
 5. jocurile bingo desfășurate în săli de joc,
 6. jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune,
 7. jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
 8. pariurile on-line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
 9. jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) şi h).

Conform OUG nr. 77/2009, nu sunt considerate jocuri de noroc și nu se impune procesul de autorizare jocuri de noroc pentru:

 • tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori;
 • jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;
 • acţiunile organizate de diferiţi agenţi economici în condiţiile ordonanței, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv nici un fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

Valabilitate licență de organizare a jocurilor de noroc

Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă agentului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul O.U.G. nr. 77/2009. Licența este valabilă 5 ani de la data acordării.

Licența de organizare a jocurilor de noroc

Pentru a obține licența de organizare a jocurilor de noroc, agentul economic trebuie să facă facă dovada:

 • existența ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;
 • existenţa avizului organelor de poliţie acordat administratorilor sau reprezentanţilor legali ai persoanei juridice;
 • constituirea capitalului social subscris şi vărsat în condiţiile ordonanței menționate;
 • să se depună cazierele judiciare sau alte acte emise de autorităţile competente din raza de responsabilitate a cărora face parte ultimul domiciliu cunoscut din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre administratorii sau reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunaţat o hotărâre judecătorescă definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta lege sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minim 2 ani cu închisoarea;
 • dovada spațiului propus și îndeplinirea de către acesta a cerințelor stabilite prin lege.

Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, agentul economic trebuie să facă dovada că:

 • deţine licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc;
 • spațiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerțului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfășurarea activităților comerciale în cadrul imobilelor și îndeplinește cerințele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
 • spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în nici un fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor;
 • activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele;
 • mijloacele de joc și locațiile/spațiile propuse îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în normele de aplicare a acesteia;
 • mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare și evidenţiere a tuturor operațiunilor de exploatare, făcând parte integrantă constructivă din mijlocul de joc respectiv sau adăugat ulterior acestora (tip „black-box”), care permite controlul autorităților prevăzute în ordonanță asupra modului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, condițiile de avizare pentru entitățile care achiziționeaza sistemele de tip „black-box”, instalarea acestora și monitorizarea activității sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
 • Sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informațiilor care să evidențieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum și evidența terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora și adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puțin 30 de zile înainte de obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spațiu în care se desfășoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel putin 15 zile înainte de a fi operațională;
 • dețin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea și transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile de noroc on-line, excepție de la această prevedere făcând operatorii economici autorizați în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene și care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligația conectării acestora la organismele prevazute la art. 19 alin. (1) din ordonanță;
 • condițiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obținerea licenței de organizare și autorizației de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute de lege sunt reglementate prin normele de aplicare a ordonanței de urgență specificate.

Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button