Este Oficial: Persoanele evacuate pentru neplata creditelor ipotecare vor putea cere o ”locuință de sprijin”

Share:

Persoanele evacuate pentru că nu și-au mai putut plăti ratele creditului ipotecar vor putea cere o locuință de la stat, se arată într-un act normativ care se va aplica începând de vineri 23 Iunie 2017. Mai precis, autoritățile locale urmează să cumpere anumite locuințe scoase la licitație și să lase foștii proprietari să stea în ele cu chirie mică.

Persoanele evacuate în urma neachitării ratelor la creditul ipotecar vor putea cere o ”locuință de sprijin”, potrivit Legii nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 461 din 20 iunie 2017.

Actul normativ completează Legea locuinței nr.114/1996, în sensul că introduce noțiunea de ”locuințe de sprijin” şi un nou capitol referitor la procedura conform căreia imobilele în suprafață de până la 100 mp, scoase la licitație de către instituțiile creditoare în urma executării silite pot fi cumpărate de către autoritățile administrației publice locale. Acestea sunt transformate în locuințe de sprijin, urmând a fi închiriate foştilor proprietari, în baza unui contract de închiriere încheiat de primar sau o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii împuterniciți de consiliul local pe o perioadă de 5 ani (cu posibilitatea de prelungire pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale), nivelul chiriei neputând depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ teritoriale unde este situată locuința de sprijin.

Concret, locuința de sprijin este definită ca fiind locuința cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii, care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar şi a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Locuințele de sprijin aparțin domeniului public al unităților administrativ‐teritoriale şi nu pot fi înstrăinate de către acestea.

Locuințele de sprijin se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le‐au cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local.

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Atenție! Locuințele de sprijin nu vor putea fi cerute de persoanele care dețin o altă locuință în afară de cea din care au fost evacuate. Totodată, restricția va fi valabilă și dacă persoanele în cauză stau cu chirie într-o altă locuință a statului.

Chiria va fi sub nivelul pieței

Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.

Contractul de închiriere se poate rezilia:
a) la cererea chiriaşului, cu condiția notificării prealabile într‐un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, în cazul în care:
– chiriaşul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;
– chiriaşul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;
– chiriaşul nu şi‐a achitat obligațiile ce‐i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere, în sarcina chiriaşului;
– chiriaşul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;

Nu pot beneficia de locuințe de sprijin, persoanele sau familiile care:
a) dețin în proprietate o altă locuință;
b) dețin, în calitate de chiriaş, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Beneficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinței şi clădirii, după caz.

În prezent, românii cu probleme pot folosi locuințe sociale sau de necesitate

În momentul de față, românii cu probleme pot folosi locuințe sociale. Acestea pot fi închiriate de către persoanele sau familiile cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie.

„Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința”, dispune Legea locuinței.

Concret, locuințele sociale sunt repartizate de autoritățile locale, în baza unor criterii proprii, celor evacuați sau care urmează să fie evacuați din imobile retrocedate foștilor proprietari, tinerilor în vârstă de cel mult 35 de ani, persoanelor cu handicap sau pensionarilor, printre alții. În aceste cazuri, contractul de închiriere cu primăria se încheie pentru cinci ani, cu posibilitate de prelungire, iar chiria este de cel mult 10% din venitul net lunar pe familie, calculat pentru ultimele 12 luni.

Legea nr. 114/1996 reglementează și locuințele de necesitate, care se închiriază temporar persoanelor sau familiilor ale căror case au fost afectate serios de catastrofe naturale sau accidente ori care au fost demolate pentru realizarea de lucrări de utilitate publică. Totodată, acest tip de locuințe mai este accesibil persoanelor ale căror imobile trebuie reabilitate, iar acest lucru nu este posibil atât timp cât sunt ocupate. „Contractul de închiriere se încheie de către primarul localității sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe baza hotărârii consiliului local, până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuințele, este subliniat în actul normativ.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button