You cannot copy content of this page

Noua procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale

Noua procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale

Noua procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale 845 447 Avocat Alina Szilaghi

În Monitorul Oficial nr. 108 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale.

ARTICOLUL 1

Sfera de aplicare

Prezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitor se aplică în următoarele situații:

a) plata obligațiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;

b) în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate și alte obligații fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;

c) plata obligațiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligația fiscală plătită.

ARTICOLUL 2

Cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată

(1) Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor din documentele de plată, denumită în continuare cerere. Cererea se depune la organul fiscal competent de către debitor, conform prevederilor art. 164 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod de procedură fiscală.

(2) Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale debitorului;

b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;

c) modul în care va fi reconsiderată această plată;

d) numărul și data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanță) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;

e) numărul și data documentului prin care s-a efectuat plata inițială;

f) suma totală achitată prin documentul de plată inițial;

g) data plății.

(3) La cerere se anexează următoarele:

a) copia ordinului de plată;

b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;

c) copii de pe titlurile de creanță;

d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.

ARTICOLUL 3

Analizarea cererii

(1) Organul fiscal competent verifică în evidențele fiscale existența erorilor semnalate de contribuabili, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1, precum și cele privind:

a) condiția de creditare a contului bugetar și de debitare a contului plătitorului;

b) condiția privind administrarea obligațiilor fiscale de același organ fiscal;

c) plata să nu fi stins creanțele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat. Sunt exceptate situațiile în care, în evidența fiscală, debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puțin la nivelul plății eronate.

(2) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un referat care va cuprinde și propunerea de admitere a cererii debitorului și de îndreptare a erorilor din documentul de plată sau, după caz, de respingere a cererii. Referatul se aprobă de către conducătorul organului fiscal competent, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

Soluționarea cererii

(1) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent, după efectuarea audierii contribuabilului, potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală, emite și comunică debitorului decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent emite nota privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligații fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, în 3 exemplare.

(3) Nota privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligații fiscale se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

(4) Nota privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligații fiscale se transmite unității Trezoreriei Statului, în vederea operării corecției în conturile bugetare corespunzătoare.

(5) Unitatea Trezoreriei Statului efectuează stornarea plății eronate și înregistrarea sumei în conturile bugetare corespunzătoare cu data plății indicată în nota prevăzută la alin. (2), înscrie pe cele 3 exemplare ale acesteia data la care s-a efectuat această operațiune și reține un exemplar, restituind organului fiscal competent două exemplare.

(6) După efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (5), organul fiscal competent va transmite debitorului un exemplar al notei privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori, prin care s-au achitat obligații fiscale.

(7) Prin excepție de la prevederile art. 1, în cazul erorilor constând în virarea eronată a obligațiilor de plată la altă unitate de trezorerie decât cea la care trebuie achitată suma, cererea prevăzută la art. 2 alin. (1) sau art. 7 alin. (1), după caz, se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată. În această situație, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, unitatea Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată va completa, pe baza Notei privind corecția erorilor din documentele de plată întocmite de debitori, prin care s-au achitat obligații fiscale întocmite de organul fiscal competent, la rubrica „Data plății” din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care se efectuează transferul sumei la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în scopul îndreptării erorii, data plății înscrisă în nota prevăzută la alin. (2). Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronată va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului, procedând la întocmirea referatului cu propuneri de soluționare a cererii debitorului.

După efectuarea operațiunii de corecție în evidența analitică pe plătitori, organul fiscal competent va comunica debitorului, în cel mai scurt termen, nota privind corecția erorilor din documentele de plată.

ARTICOLUL 5

Termenul de soluționare a cererii

Cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată se va soluționa în termenul prevăzut de art. 77 din Codul de procedură fiscală.

ARTICOLUL 6

Efectele îndreptării erorilor din documentele de plată

(1) Modificarea sau desființarea actelor administrative fiscale ca urmare a îndreptărilor erorilor din documentele de plată se face potrivit dispozițiilor art. 50 din Codul de procedură fiscală.

(2) În scopul anulării distribuirii sumelor achitate în contul unic, aferente unui ordin de plată, organele fiscale transmit unităților Trezoreriei Statului nota privind anularea operațiunilor de distribuire și de stingere a sumelor plătite în contul unic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură. Nota privind anularea operațiunilor de distribuire și de stingere a sumelor plătite în contul unic se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la unitatea Trezoreriei Statului, iar un exemplar rămâne la organul fiscal competent.

(3) Pe baza documentului prevăzut la alin. (2), unitățile Trezoreriei Statului reconstituie integral suma înscrisă în ordinul de plată inițial, în contul din care s-a realizat distribuirea, prin stornarea operațiunii de distribuire a acestuia.

(4) În cazul în care suma înscrisă în documentul de plată care face obiectul îndreptării erorilor a fost transferată din contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire” în contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat – contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”, unitățile Trezoreriei Statului, în baza notei privind anularea operațiunilor de distribuire și de stingere a sumelor plătite în contul unic, procedează la reconstituirea integrală a sumei în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”, prin stornarea operațiunii de transfer.

(5) Operațiunile prevăzute la alin. (3) și (4) se efectuează în sistem informatic.

(6) Sumele reconstituite potrivit prevederilor alin. (3) și (4), rămase în conturile unice după îndreptarea erorilor, se distribuie în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în condițiile legii.

ARTICOLUL 7

Dispoziții finale

(1) Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (1), în situația în care plata obligațiilor fiscale s-a efectuat utilizând un cod de identificare fiscală eronat, cererea se depune la organul fiscal competent de către cel care a efectuat plata.

(2) Organul fiscal competent arhivează la dosarul fiscal următoarele documente:

a) cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată;

b) documentația care a stat la baza efectuării acestei operațiuni;

c) copiile fișelor debitorului din evidența analitică pe plătitori, afectate de operațiunea de corecție;

d) referatul aprobat de conducătorul organului fiscal;

e) nota privind corecția erorilor din documentele de plată, întocmite de debitori prin care s-au achitat obligații fiscale sau, după caz, decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată;

f) nota privind anularea operațiunilor de distribuire și de stingere a sumelor plătite în contul unic.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button