You cannot copy content of this page

Funcționarea legală a unei firme nou-înființate: Autorizațiile de care ai nevoie pentru a demara activitatea

Funcționarea legală a unei firme nou-înființate: Autorizațiile de care ai nevoie pentru a demara activitatea

Funcționarea legală a unei firme nou-înființate: Autorizațiile de care ai nevoie pentru a demara activitatea 847 564 Avocat Alina Szilaghi

Deschiderea unei afaceri presupune, de multe ori, și obținerea unor autorizații pentru desfășurarea activității de la una sau mai multe instituții publice. În multe situații, nu este suficientă înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și înscrierea în actul constitutiv al societății a codurilor CAEN dorite. În condițiile în care firmele nou-înființate vor putea cere și anul viitor diverse fonduri nerambursabile, prezentăm astăzi de ce autorizații de funcționare ar putea avea nevoie companiile înainte de demararea activității, în funcție de domeniul vizat.

1. Înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor

Unitățile care obțin, transportă și distribuie produse alimentare sunt obligate, conform legii, să solicite Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor(ANSVSA) înregistrarea sau autorizarea activităților desfășurate. În funcție de volumul și specificul activităților desfășurate, legislația  prevede două proceduri distincte:

a. Înregistarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentară a unității este reglementată prin Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală. Această înregistrare este necesară micilor producători, precum şi unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală sau nonanimală şi care se încadrează în următoarele categorii:

 • furnizează produse alimentare în cantităţi mici;
 • furnizează produse alimentare partenerilor localizaţi numai la nivel naţional;
 • furnizează produse alimenare direct consumatorului final în pieţe agroalimentare sau cu ocazia târgurilor, expoziţiilor etc.

Înregistrarea se face printr-o solicitare scrisă și înaintată de către agentul economic Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA). După primirea și analizarea solicitării, DSVSA va înregistra unitatea în lista unităților economice care au ca obiect de activitate:

 • vânzarea directă a produselor alimentare;
 • vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală;
 • fabricarea produselor alimentare de origine non-animală.

Procedura pe care agenții economici trebuie să o parcurgă în vederea înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentară este detaliată pe site-ul ANSVSA, fiind amintite, de asemenea, toate tipurile de unități ce trebuie să solicite înregistarea, anterior demarării activității economice. Dintre acestea, cele mai comune activități economice sunt: restaurant, indiferent de specific; pizzerie; cantină; laborator de cofetărie şi/sau patiserie; magazin alimentar; unităţi de vânzare prin internet a produselor de origine animală și nonanimală, care transportă către consumatorul final şi realizează vânzarea numai prin comandă prin internet.

b. Autorizarea sanitar-veterinară este necesară în baza Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 privind procedura de autorizare sanitar-veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi / sau distribuie produse de origine animală. Autorizarea este necesară unităţilor care doresc să stabilească relaţii comerciale atât cu parteneri existenţi pe teritoriu naţional, cât şi cu parteneri din spaţiul comunitar şi extracomunitar și atestă că activităţile desfășurate îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională.

Agenții economici care doresc obținerea autorizației sanitar-veterinare pot consulta categoriile de unităţi care se supun autorizării, precum și documentația necesară pe site-ul ANSVSA. Pentru obținerea autorizației sanitar-veterinare, agenții economici vor depune la DSVSA cel puțin următorele documente:

 • cerere de autorizare, cu precizarea activităţilor;
 • proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;
 • planul cu amplasarea obiectivului în zonă;
 • memoriul tehnic justificativ;
 • copia certificatului unic de înregistrare;
 • copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele solicitate.

2. Autorizația sanitară de funcționare

Întreprinderile ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației sunt obligate să solicite și să obțină, anterior demarării activității economice, autorizația sanitară de funcționare. Aceasta este eliberată de către Direcțiile județene de Sănătate Publică, în baza Ordinului Ministerului Sănătății (MS) nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Autorizația sanitară de funcționare este obligatorie pentru desfășurarea următoarelor activități:

 • tratarea apei potabile;
 • producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • fabricarea gheții pentru consum uman;
 • amenajarea zonelor naturale de îmbăiere (ștranduri, piscine etc.);
 • activități de asistență medicală generală, specializată sau spitalicească;
 • activități ale căminelor de bătrâni.

În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, solicitantul depune la autoritatea competentă cel puțin următoarele documente:

 • cerere semnată de titularul activităţii/administrator;
 • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
 • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu.

Ordinul MS nr. 1.030/2009 prevede, de asemenea, o serie de activități economice, clasificate prin coduri CAEN, pentru care agenții economici vor fi autorizați în baza declarației pe proprie răspundere.

3. Autorizația de mediu

Autorizaţia de mediu este emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, respectiv Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Ca în cazul autorizațiilor de sănătate publică sau sanitar-veterinară, autorizația de mediu este obligatorie la punerea în funcţiune a unui obiectiv.

Procedura de reglementare este stabilită prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu poate fi consultată în anexa nr. 1 a ordinului respectiv. Autorizaţia de mediu este valabilă cinci ani și este eliberată în baza unei documentații ce include:

 • cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
 • dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în Ordinul nr. 1.798/2007;
 • plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă a obiectivului.

Termenul legal de eliberare al autorizației de mediu este de 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

4. Avizul și autorizația de securitate la incendiu

Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu se realizează conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită în scris, de către investitori sau beneficiari, direct sau prin împuterniciţi, inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective. Totodată, documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.

Termenul de emitere a avizului este de cel mult 15 zile şi curge de la data înregistrării cererii, în timp ce autorizația de securitate la incendiu se eliberează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul ambelor documente, termenul de eliberare începe să curgă de la data depunerii documentației complete.

5. Autorizația de la primărie

Autorizarea codurilor CAEN de către primărie este o procedură reglementată local, ceea ce înseamnă că, uneori, primăriile aleg să nu impună obținerea unor autorizații de la primărie pentru anumite activități. Autorizația de la primărie este obligatorie întotdeauna în cazul activităților de alimentație publică, însă celelalte pot să nu facă subiectul acestei autorizații.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button