Creditele în valută garantate cu imobile pot fi convertite în orice moment

Share:

Creditele garantate cu imobile, ce sunt contractate în monedă străină, pot fi convertite în orice moment, la cererea consumatorilor, se arată într-un act normativ care a intrat astăzi în vigoare. Regula se aplică doar în cazul contractelor de credit ce sunt încheiate începând cu data de astăzi, nu și celor deja aflate în derulare în acest moment.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016. Documentul a intrat în vigoare astăzi și se aplică doar contractelor de credit încheiate de-acum.

„Prezenta ordonanță de urgență reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonității înainte de acordarea unui credit de către creditorii non-financiari, anumite cerințe prudențiale și de supraveghere, inclusiv pentru înființarea și supravegherea intermediarilor de credite și a entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, precum și aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii”, scrie în actul normativ. Concret, acesta vizează toate contractele de credit privind vânzarea, respectiv cumpărarea de imobile, contractele de credit garantate cu imobile ipotecate și contractele de credit ce implică un drept legat de imobile.

Conform noilor dispoziţii, consumatorii care contractează un împrumut în valută au dreptul de a cere în scris, în orice moment, convertirea creditului într-o monedă alternativă„Creditorul se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în valută, contractul prevede dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă”. Într-o astfel de situaţie, creditorii nu pot impune restricţii, plus că trebuie să pună la dispoziţie ofertele proprii existente la momentul înaintării cererii. Oferta creditorilor se transmite consumatorilor în maximum 15 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării de convertire a creditului.

Practic, consumatorii pot să aleagă ca monedă alternativă moneda în care-și primesc venitul sau dețin activele care finanțează creditul ori moneda statului membru al Uniunii Europene în care au sau au avut (la încheierea contractului) reședința„Cursul de schimb la care se efectuează conversia este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei”, se arată în OUG nr. 52/2016. Atunci când se cere convertirea creditului, instituţiile de credit fac o simulare (fără costuri şi comisioane suplimentare) cu privire la graficul de plăţi, atât în moneda contractului, cât şi în moneda aleasă de consumatori.

„Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiţionale convenite cu creditorii, fără costuri, respectiv comisioane percepute de creditori sau alte garanţii din partea consumatorilor. Se interzice încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei, cu excepţia cazului în care consumatorul solicită în mod expres acest lucru”, mai prevede documentul ce se aplică de astăzi.

Majorarea comisioanelor şi tarifelor, interzisă în timpul derulării contractelor

În perioada de derulare a contractelor de credit garantate cu imobile există de-acum mai multe interdicţii, printre care majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor şi spezelor, este dispus în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016.

Totodată, este interzisă introducerea şi perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze. Excepţie fac produsele şi serviciile suplimentare cerute expres de către consumatori, pentru care se încheie acte adiţionale. De asemenea, pe durata contractului de credit mai sunt interzise:

  • perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;
  • perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit, indiferent de data la care este tras creditul;
  • perceperea unui comision, unui tarif sau oricărei speze, în cazul rescadenţării ratelor, reeșalonării ratelor sau la acordarea unei perioade de grație;
  • perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii;
  • modificarea în sens crescător a marjei de dobândă sau a ratei dobânzii fixe, introducerea/majorarea comisioanelor, precum şi introducerea unor elemente noi de cost prin acte adiționale întocmite pentru acordarea de rescadențări, reeșalonări, perioade de grație acordate la solicitarea consumatorului;
  • perceperea unui comision, tarif sau a oricărei speze în cazul în care consumatorul solicită eliberarea unui document necesar rambursării anticipate a creditului prin refinanțare.

„Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, costuri aferente contractelor de asigurare încheiate şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri aferente creditului respectiv percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor”, dispune OUG nr. 52/2016.

Important! Creditorii sunt nevoiți să dea consumatorilor, gratuit și din oficiu, în cel mult cinci zile calendaristice de la încetarea contractului de credit, un act care fie să ateste stingerea tuturor obligațiilor contractuale, fie să arate obligațiile contractuale neîndeplinite.

Interzisă este şi modificarea unilaterală a contractelor

În afară de interdicţiile enumerate deja, creditorii nu au voie nici să folosească clauze care să permită modificări contractuale unilaterale, fără a încheia un act adițional în care să existe acceptul consumatorilor.

„Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. Creditorul trebuie să poată face dovada, inclusiv cu înscris semnat și datat, că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale”, este punctat în ordonanța de urgență amintită.

În cazul oricăror modificări ale conţinutului clauzelor contractuale, consumatorii trebuie notificaţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea acestora. Apoi, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, consumatorii pot să comunice decizia de acceptare sau neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns în cadrul acestui termen nu este considerată o acceptare tacită, iar contractul de credit rămâne neschimbat.

Atenţie! Pentru a nu fi considerate nule de drept, toate notificările adresate consumatorilor trebuie (cel puţin) să fie semnate, datate şi să aibă un număr de înregistrare. Iar transmiterea se face fie în persoană (cu semnătură și dată de primire), fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie printr-un alt mijloc care să asigure confirmarea primirii.

În caz de neachitare a ratelor, creditorii trebuie să ofere soluţii

Aşa cum reiese din documentul ce se aplică de astăzi, creditorii trebuie să ia toate măsurile pentru prevenirea declarării scadenţei anticipate, iniţierii procedurilor de executare silită ori vânzării debitelor restante către societăţile de recuperare a creanţelor. Concret, creditorii trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că au depus toate eforturile pentru a evita iniţierea uneia dintre aceste trei proceduri.

Dacă se înregistrează 60 de zile consecutive de restanță, creditorii trebuie să contacteze în scris consumatorii pentru a oferi soluţii pentru plata datoriilor. „(…) cel mai târziu după înregistrarea unui număr de 60 de zile consecutive restanță de către consumator, creditorul va depune diligențele necesare pentru a transmite în scris consumatorului soluții corespunzătoare pentru achitarea debitului, pe baza informațiilor primite de la consumator privind situația sa”, dispune actul normativ.

Totuși, chiar dacă nu se înregistrează restanțe, însă consumatorii dovedesc că sunt într-o situație financiară dificilă, creditorii trebuie să ofere, la cerere, soluții corespunzătoare pentru plata datoriilor.

Important! Noile prevederi nu sunt valabile pentru contractele de credit aflate în derulare în acest moment, ci doar celor încheiate începând cu data de astăzi.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button