Revendicarea imobiliară

Avocat Drept Civil care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Avocat “Alina Szilaghi” deține o vastă experiență în formularea acțiunilor în revendicare imobiliară, care este cel mai specific mijloc juridic de apărare a dreptului de proprietate, deoarece reprezintă o posibilitate a proprietarului de a-și recupera bunul de la cel care îl deține fără drept.

Acțiunea în revendicare imobiliară este mijlocul juridic prin care reclamantul, titular al dreptului de proprietate asupra unui bun imobil determinat, solicită instanţei de judecată să i se recunoască acest drept şi, pe cale de consecinţă, să-l oblige pe pârât (posesorul neproprietar) să-i restituie bunul respectiv.

Codul civil  nu definește acțiunea în revendicare, însă prevede că proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără drept.

Reclamantul din acțiunea în revendicare trebuie să dovedească, în toate cazurile, că este proprietarul bunului revendicat, iar pârâtul are posesia nelegitimă  a acestuia. Prin urmare, nu este suficient doar ca reclamantul să pretindă că pârâtul deține fără temei legal bunul revendicat.

Regula generală instituită de Codul civil este aceea că dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară se face cu extrasul din acest registru.

Acțiunea în revendicare imobiliară este imprescriptibilă (adică poate fi introdusă oricând la instanţa de judecată), cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel, şi se depune la instanţa în a cărei rază teritorială se află bunul revendicat.

Competenţa materială a instanţei de judecată se stabileşte în funcţie de valoarea bunului revendicat. Astfel, dacă această valoare este de până la 200.000 de lei inclusiv, competenţa de soluţionare a acţiunii în revendicare aparţine judecătoriei, iar în cazul în care valoarea bunului este mai mare de 200.000 de lei, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine tribunalului.

În cererea de chemare în judecată, reclamantul trebuie să arate că este proprietarul bunului revendicat şi, eventual, să precizeze modul în care a dobândit acest imobil, precum şi titlul în baza căruia îl deţine. Totodată, reclamantul trebuie să arate că pârâtul ocupă fără drept imobilul din litigiu, în sensul că nu deţine nici un titlu de proprietate asupra acestuia.

În dovedirea sau combaterea acţiunii, părţile pot solicita administrarea unor probe: înscrisuri (ex., acte de proprietate asupra imobilului revendicat), interogatoriu, expertiză tehnică judiciară topo-cadastrală pentru identificarea imobilului, etc.

În situaţia admiterii acţiunii, pârâtul va fi obligat să restituie reclamantului bunul revendicat.

În cazul în care acest bun a fost înstrăinat, Codul civil prevede expres posibilitatea reclamantului de a solicita instanţei de judecată obligarea pârâtului la plata unei sume de bani reprezentând despăgubiri, evaluate în raport cu momentul restituirii bunului.

Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea în revendicare imobiliară se calculează în funcţie de valoarea bunului revendicat.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Consultanță juridică în materia dreptului civil; Asistență și /sau reprezentare în fața instanțelor sau alte instituții; Redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor specifice dreptului civil; Consultanță în materia proprietății; Consultanță și redactare de contracte (civile, comerciale); Revendicări mobiliare și imobiliare – terenuri și construcții; Achiziții imobiliare; Succesiuni și partaje; Ieșire din indiviziune; Evacuări și executări silite; Recuperări creanțe de orice fel; Anulări de acte și contracte; Obligația de a face; Restituirea bunului împrumutat; Revendicări imobiliare, retrocedări case si terenuri; Acte construcție casă, achiziții terenuri; Perfectarea actelor de vânzare cumpărare in cazul cumpărării de locuințe si bunuri de valoare; Uzucapiune; Evacuare; Executare silită; Contestații la executarea silită; Avocat moșteniri / succesiuni: dezbatere moșteniri, stabilirea moștenitorilor, a masei succesorale și a cotelor – partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor; Succesiune (moștenire); Anulare acte notariale sau anulare certificat de moștenitor; Rectificare acte de stare civilă; Rezilieri de contracte; Sechestru judiciar; Sechestru asigurător; Poprire asiguratorie; Recuperarea de daune de orice natură; Constatarea nulității absolute; Anulare acte juridice; Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare; Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare; Revocarea contractului de donație; Acțiuni în regres; Acțiunea oblică; Acțiunea pauliană; Revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare; Declararea (constatarea) simulației; Îmbogățire fără just temei; Restituirea unei părți din prețul vânzării; Chemare în garanție pentru evicțiune; Chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului; Revendicare imobiliară/mobiliară; Revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală; Grănițuire si revendicare; Îngrădire; Servitute; Constatarea unui drept de superficie; Evacuare; Cerere de punere sub interdicție/de ridicarea interdicției; Cerere de declararea dispariției; Cerere de de declararea morții prezumate; Cerere pentru rectificarea morții prezumate; Cerere pentru anularea hotărârii declarativa de moarte; Cerere de înregistrare tardivă a nașterii; Cerere privind anularea, modificarea, rectificarea, sau completarea actului de stare civilă; Acțiuni rezultând din raporturile juridice locative, proprietar/chiriaș; Acțiuni legate de succesiuni și partaje, de ieșire din indiviziune; Negociere și tranzacționare;

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button