Licență Jocuri de Noroc

Avocat Alina Szilaghi asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei se desfășoară în condițiile Ordonanței de Urgență cu modificările și completările ulterioare și monopol de stat.

Statul, prin intermediul ONJN, poate acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc, pe baza de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate în ordonanță, și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deținătorul licenței.

Jocul de noroc se definește ca acea activitate comercială prin care se atribuie câștiguri materiale, de regulă banesti, urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

Următoarele jocuri nu sunt considerate jocuri de noroc şi nu se impune procesul de autorizare:

 • tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori;
 • jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;
 • acţiunile organizate de diferiţi agenţi economici în condiţiile ordonantei, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv nici un fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

Pentru următoarele activități se poate solicita obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc:

 • jocuri loto,
 • pariuri,
 • jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor (mijloacele specifice pot fi: cărți de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete și mese de joc, inclusiv instalațiile auxiliare ale acestora);
 • jocurile tip slot-machine,
 • jocurile bingo desfășurate în săli de joc,
 • jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune,
 • jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
 • pariurile on-line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
 • jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite mai sus.

Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă agentului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul O.U.G. nr. 77/2009 cu modificările și completările ulterioare. Licența este valabilă 5 ani de la data acordării.

Pașii necesari obținerii licenței pentru organizarea jocurilor de noroc în România

Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, trebuie ca:

 • agenţii economici să facă dovada:
  • existenței ca obiect principal de activitate organizarea de jocuri de noroc;
  • existenţei avizului organelor de poliţie acordat administratorilor sau reprezentanţilor legali ai persoanei juridice;
  • constituirii capitalului social subscris şi vărsat în condiţiile ordonantei mentionate;
 • să se depună cazierele judiciare sau alte acte emise de autorităţile competente din raza de responsabilitate a cărora face parte ultimul domiciliu cunoscut din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre administratorii sau reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunaţat o hotărâre judecătorescă definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta lege sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minim 2 ani cu închisoarea;
 • dovada spatiului propus si indeplinirea de catre acesta a cerintelor stabilite prin lege.

Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, agenţii economici trebuie să facă dovada că:

 • deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc;
 • spatiul propus este inregistrat la oficiul registrului comertului de catre organizatorul in cauza conform prevedeirlor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in cadrul imobilelor si indeplineste cerintele prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
 • spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfasurarea de jocuri de noroc in spatii care datorita amplasarii ar conduce la obstructionarea traficului sau la limitarea liberului acces catre alte locatii de interes (instrari in imobile, pasaje pietonale, statii ale mijloacelor de transport in comun etc); in mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc in cinematografe, sali de spectacole, sali de sport, case de cultura si altele de acest fel, cu conditia sa fie asigurate cumulativ urmatoarele conditii: acces separat pentru jucatori, sa nu fie deranjate in niciun fel celelalte activitati si sa poata fi restrictionat total accesul minorilor;
 • activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele;
 • mijloacele de joc si locatiile/spatiile propuse indeplinesc conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in normele de aplicare a acesteia;
 • mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, inregistrare si evidenţiere a tuturor operatiunilor de exploatare, facand parte integranta constructiva din mijlocul de joc respectiv sau adaugat ulterior acestora (tip “black-box”), care permite controlul autoritarilor prevazute in ordonanta asupra modului de organizare si exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca mecanismele respective, conditiile de avizare pentru entitarile care aditioneaza sistemele de tip “black-box”, instalarea acestora si monitorizarea activitatii sunt prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
 • salile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate in orice zi, totalul premiilor acordate in ziua respectiva, precum si evidenta terminalelor interconectate in sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 30 de zile inainte de obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spatiu in care se desfasoara activitatea de pariuri trebuie să fie identificat in sistemul central. Orice modificare ulterioara va fi comunicata cu cel putin 15 zile inainte de a fi operationala;
 • detin toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea   acestor tipuri de jocuri de noroc in mod obligatoriu pe teritoriul Romaniei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile de noroc on-line, exceptie de la aceasta prevedere facand operatorii economici autorizati in acest domeniu intr-un stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectarii acestora la organismele prevazute la art. 19 alin. (1) din ordonanta;
 • conditiile suplimentare ce trebuie indeplinite de operatorul economic pentru obtinerea licentei de organizare si autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prevazute de lege sunt reglementate prin normele de aplicare a ordonantei de urgenta specificate.

Taxele percepute pentru autorizarea activităților din domeniul jocurilor de noroc în România

Taxele percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc sunt următoarele:

I. Taxa aferentă Licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):
 • Pentru jocurile loto: 500.000 lei
 • Pentru pariuri mutuale: 200.000 lei
 • Pentru pariuri în cotă fixă: 100.000 lei
 • Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 400.000 lei
 • Pentru jocurile tip slot-machine: 25.000 lei
 • Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 40.000 lei
 • Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 200.000 lei
 • Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei
 • Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 lei
 • Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei
 • Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei
 • Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei
II. Taxe aferente Autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
 • Pentru jocurile loto: 800.000 lei
 • Pentru pariuri mutuale: 400.000 lei
 • Pentru pariuri în cotă fixă: 5 % din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de agentul economic
 • Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor:
  • pentru fiecare masa, in municipiul Bucuresti 250.000 lei
  • pentru fiecare masa, in alte locatii decat municipiul Bucuresti 120.000 lei
 • Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine: 8.000 lei
 • Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 30.000 lei pentru fiecare sala, precum si 3% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
 • Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 10% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic
 • Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 10% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic
 • Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic
 • Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei
 • Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei

Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc

 • Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: 2.000.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: 1.000.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: 1.000.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 1.000.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: 30.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploateaza jocurile bingo desfasurate in Sali de joc: 100.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 1.000.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc de tip pariuri în cota fixa on-line: 1.000.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 500.000 lei
 • Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei

Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei

Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si pentru jocurile tip slot-machine:

 • Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 20 lei;
 • Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei.

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” acorda asistenta legala explicand importanta obtinerii portofoliului acte necesare licenta jocuri indicandu-va etapele specifice acestor proceduri.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Consultanță si asistență în obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor sau licențelor; Servicii pe linie sanitară și sanitar-veterinară; Servicii pe linia protecției muncii și psi; Asistență privind obținerea autorizației de funcționare eliberate de primărie; Asistență privind obținerea licenței de difuzare a muzicii ambientale; Asistență pentru îndeplinirea formalităților legale privind montarea unei reclame / firmă / panou; Depunerea și ridicarea întregii documentații în vederea eliberării avizelor, autorizațiilor sau licențelor necesare; Încheierea tuturor contractelor necesare pentru funcționarea corectă și în parametri legali; Autorizare / avizare / licențiere spații de cazare – hoteluri, moteluri, pensiuni; Avizare salon cosmetică, frizerie, coafură, masaj relaxare și întreținere, săli fitness; Autorizare centru de colectare deșeuri industriale reciclabile; Autorizare pentru funcționarea legală a unei firme de recrutare și plasare a forței de muncă; Autorizare pentru funcționare – spălătorie auto / haine / covoare; Licențe de difuzare a muzicii ambientale; Asistență pentru îndeplinirea formalităților legale privind montarea unei reclame / firma / panou; Autorizație de construcție; Certificate de urbanism; Autorizație de funcționare; Autorizație sanepid – autorizație dsp; Autorizație / aviz sanitar veterinar – dsv; Aviz psi – pompieri; Licență transport (marfă, taxi, călători); Licență pentru societăți de pază și protecție; Autorizare firmă de deratizare; Autorizare fabrici

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button