Grănițuire

Avocat Drept Civil care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” din Cluj-Napoca deține o vastă experiență în soluționarea atât litigioasă cât și pe cale amiabilă a diferendelor născute între proprietarii a două fonduri învecinate cu privire la limita dintre cele două proprietăți.

Acțiune în grăniţuire; prin această acţiune reclamantul pretinde ca, în contradictoriu cu pârâtul, instanţa să determine, prin semne exterioare, întinderea celor două fonduri învecinate. Principalele caracteristici ale acestei acțiuni sunt:

  • Este o acțiune reală, petitorie, imobiliară, declarativă de drepturi şi imprescriptibilă.
  • Poate fi exercitată, în primul rând, de titularul dreptului de proprietate asupra fondului, precum şi de orice persoană care are un drept real asupra acestuia, cum ar fi superficialul, uzufructuarul sau titularul dreptului real de folosință asupra terenurilor proprietate de stat, care pretinde delimitarea fondului său de cel învecinat; în cazul în care această acțiune implică şi revendicarea unei porțiuni din teren, calitate procesuală activă are doar proprietarul.
  • Este inadmisibilă între coproprietari, iar dacă fondul este bun comun, acțiunea trebuie formulată de ambii soți.
  • Obiectul îl constituie delimitarea fondurilor învecinate sau, după caz, mutarea liniei de hotar, cu obligarea pârâtului la restituirea suprafeței deținute fără drept din terenul limitrof al reclamantului; în primul caz, prin probele administrate trebuie să se dovedească numai traseul hotarului real, care urmează a fi marcat prin semne exterioare, fără a fi necesară şi dovedirea dreptului de proprietate al reclamantului; sarcina probei revine ambelor părți, întrucât fiecare dintre ele are atât rolul de reclamant, cât şi de pârât; fiind o chestiune de fapt, pentru stabilirea liniei hotarului poate fi folosit orice mijloc de probă.
  • Produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce aparțin părților, nu şi cu privire la însuși dreptul real, ceea ce înseamnă că, ulterior, oricare dintre acestea poate introduce o acțiune în revendicare cu privire la suprafața determinată a fondului, fără să i se poată opune autoritatea de lucru judecat a hotărârii pronunțate.
  • Cheltuielile de grăniţuire, respectiv cele necesare pentru trasarea şi marcarea hotarului stabilit de instanţă, se suportă în mod egal de ambele părţi. Dacă grăniţuirea s-a făcut prin convenţia părţilor, ele o pot contesta printr-o acțiune în anulare.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Consultanță juridică în materia dreptului civil; Asistență și /sau reprezentare în fața instanțelor sau alte instituții; Redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor specifice dreptului civil; Consultanță în materia proprietății; Consultanță și redactare de contracte (civile, comerciale); Revendicări mobiliare și imobiliare – terenuri și construcții; Achiziții imobiliare; Succesiuni și partaje; Ieșire din indiviziune; Evacuări și executări silite; Recuperări creanțe de orice fel; Anulări de acte și contracte; Obligația de a face; Restituirea bunului împrumutat; Revendicări imobiliare, retrocedări case si terenuri; Acte construcție casă, achiziții terenuri; Perfectarea actelor de vânzare cumpărare in cazul cumpărării de locuințe si bunuri de valoare; Uzucapiune; Evacuare; Executare silită; Contestații la executarea silită; Avocat moșteniri / succesiuni: dezbatere moșteniri, stabilirea moștenitorilor, a masei succesorale și a cotelor – partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor; Succesiune (moștenire); Anulare acte notariale sau anulare certificat de moștenitor; Rectificare acte de stare civilă; Rezilieri de contracte; Sechestru judiciar; Sechestru asigurător; Poprire asiguratorie; Recuperarea de daune de orice natură; Constatarea nulității absolute; Anulare acte juridice; Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare; Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare; Revocarea contractului de donație; Acțiuni în regres; Acțiunea oblică; Acțiunea pauliană; Revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare; Declararea (constatarea) simulației; Îmbogățire fără just temei; Restituirea unei părți din prețul vânzării; Chemare în garanție pentru evicțiune; Chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului; Revendicare imobiliară/mobiliară; Revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală; Grănițuire si revendicare; Îngrădire; Servitute; Constatarea unui drept de superficie; Evacuare; Cerere de punere sub interdicție/de ridicarea interdicției; Cerere de declararea dispariției; Cerere de de declararea morții prezumate; Cerere pentru rectificarea morții prezumate; Cerere pentru anularea hotărârii declarativa de moarte; Cerere de înregistrare tardivă a nașterii; Cerere privind anularea, modificarea, rectificarea, sau completarea actului de stare civilă; Acțiuni rezultând din raporturile juridice locative, proprietar/chiriaș; Acțiuni legate de succesiuni și partaje, de ieșire din indiviziune; Negociere și tranzacționare;

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button