Grănițuire

Grănițuire

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” din Cluj-Napoca deține o vastă experiență în soluționarea atât litigioasă cât și pe cale amiabilă a diferendelor născute între proprietarii a două fonduri învecinate cu privire la limita dintre cele două proprietăți.

Acțiune în grăniţuire; prin această acţiune reclamantul pretinde ca, în contradictoriu cu pârâtul, instanţa să determine, prin semne exterioare, întinderea celor două fonduri învecinate. Principalele caracteristici ale acestei acțiuni sunt:

  • Este o acțiune reală, petitorie, imobiliară, declarativă de drepturi şi imprescriptibilă.
  • Poate fi exercitată, în primul rând, de titularul dreptului de proprietate asupra fondului, precum şi de orice persoană care are un drept real asupra acestuia, cum ar fi superficialul, uzufructuarul sau titularul dreptului real de folosință asupra terenurilor proprietate de stat, care pretinde delimitarea fondului său de cel învecinat; în cazul în care această acțiune implică şi revendicarea unei porțiuni din teren, calitate procesuală activă are doar proprietarul.
  • Este inadmisibilă între coproprietari, iar dacă fondul este bun comun, acțiunea trebuie formulată de ambii soți.
  • Obiectul îl constituie delimitarea fondurilor învecinate sau, după caz, mutarea liniei de hotar, cu obligarea pârâtului la restituirea suprafeței deținute fără drept din terenul limitrof al reclamantului; în primul caz, prin probele administrate trebuie să se dovedească numai traseul hotarului real, care urmează a fi marcat prin semne exterioare, fără a fi necesară şi dovedirea dreptului de proprietate al reclamantului; sarcina probei revine ambelor părți, întrucât fiecare dintre ele are atât rolul de reclamant, cât şi de pârât; fiind o chestiune de fapt, pentru stabilirea liniei hotarului poate fi folosit orice mijloc de probă.
  • Produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce aparțin părților, nu şi cu privire la însuși dreptul real, ceea ce înseamnă că, ulterior, oricare dintre acestea poate introduce o acțiune în revendicare cu privire la suprafața determinată a fondului, fără să i se poată opune autoritatea de lucru judecat a hotărârii pronunțate.
  • Cheltuielile de grăniţuire, respectiv cele necesare pentru trasarea şi marcarea hotarului stabilit de instanţă, se suportă în mod egal de ambele părţi. Dacă grăniţuirea s-a făcut prin convenţia părţilor, ele o pot contesta printr-o acțiune în anulare.

Grănițuire

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de consultanță, asistență și reprezentare în materia grănuțuirii.

Solicitare Consultanță

Call Now Button