Suspendarea activității unei firme în România

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Suspendarea activității unei societăți comerciale în România se poate face în următoarele modalități:

O primă modalitate de suspendare a activității unei societăți este prevăzută de legea cadru în materia societăților, și anume Legea societăților comerciale. Potrivit dispozițiilor legii menționate, societățile pot intra în inactivitate temporară, însă această perioadă de inactivitate trebuie anunțată organelor fiscale și înscrisă în Registrul Comerțului și nu poate depăși 3 ani. Acest termen, astfel cum se precizează, începe să curgă de la data înscrierii la Registrul Comerțului a mențiunii privind inactivitatea temporară.

Dacă perioada de inactivitate temporară a societății depășește termenul de 3 ani, orice persoană interesată, precum și ONRC, pot cere tribunalului pronunțarea dizolvării firmei.

O a doua modalitate prin care este posibilă intrarea unei societăți într-o perioadă de inactivitate temporară este cea declarată de Fisc.

Astfel, potrivit Codului de procedură fiscală, orice contribuabil persoană juridică va fi declarat inactiv dacă: nu își îndeplinește nicio obligație prevăzută de lege în decursul unui an calendaristic, se sustrage de la realizarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare privind domiciliul fiscal care nu fac posibilă identificarea acestuia de către organul fiscal, precum și în ipoteza în care organul fiscal constată faptul că persoana juridică nu își desfășoară activitatea la domiciliul fiscal declarat.

De asemenea, potrivit unei noutăți legislative în acest domeniu,  se consideră că firmele vor comite contravenții atunci când: nu emit bonuri fiscale, emit bonuri fiscale care nu sunt conforme cu valoarea prețului de vânzare a bunului ori a serviciului prestat ori nu înregistrează într-un registru activitățile desfășurate și nu emit chitanțe în situația în care există o defecțiune la casele de marcat, dar și să nu condiționeze vânzarea bunului ori prestarea serviciului de acordarea bacșișului ( noțiune definită de ordonanța menționată).

Sancțiunile stabilite de această normă legislativă privește și suspendarea activității operatorilor economici până când se va realiza dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi se va prezenta dovada de plată a amenzii ori jumătate din cuantumul acesteia, dar și în cazul în care există sume nejustificate peste 300 lei și mai mari de 3% din valoarea totală a bunurilor și serviciilor prestate, înregistrată de casele de marcat sau de registrele speciale, începând cu cea de-a doua astfel de sancțiune într-un interval de 24 de luni. În acest din urmă caz, activitatea firmei va fi suspendată pe o perioadă de 30 de zile.

Documentele de care veți avea nevoie pentru a înregistra în registrul comerțului mențiunile privind suspendarea temporară a activității unei societăți sunt următoarele:

  • cererea de înregistrare, în original;
  • o declarație-tip pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că persoana juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora activitățile declarate pentru o perioadă de maxim 3 ani;
  • hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților  sau decizia asociatului unic care privește suspendarea temporară a activității societății, în original;
  • certificatele constatatoare care au fost emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru suspendarea activității societății;
  • dovezile în ceea ce privește plata taxelor sau a tarifelor legale.

De asemenea, dacă este cazul, va fi necesară depunerea unei împuterniciri speciale, în formă autentică, avocațială ori delegație pentru persoanele care au fost desemnate să îndeplinească toate formalitățile legale aferente.

În momentul înregistrării mențiunii de suspendare a activității societății în registrul comerțului intervine incapacitatea firmei de a desfășura activitatea în privința cărora au fost autorizate. Practic, societatea declarată inactivă temporar nu mai poate exercita, pe această perioadă, obiectul său de activitate, nemaiputând emite astfel facturi.

Cu toate acestea, există anumite activități sau acte pe care societatea inactivă temporar le poate întreprinde, spre exemplu poate încasa sume de bani ce provin din raporturile juridice care au fost încheiate înainte de suspendarea activității sale ori se pot apăra în instanță în cazul declanșării unui litigiu.

În ceea ce privește societățile declarate inactive de către Fisc, Codul fiscal prevede faptul că acestea își vor putea desfășura activitatea conform obiectului de activitate pentru care au fost autorizate, acestea fiind supuse obligațiilor privind plata taxelor și impozitelor, însă nu vor beneficia de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor care au fost efectuate.

Desigur, în ceea ce privește societățile în privința cărora a fost înregistrată în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară, societatea va trebui să solicite reluarea activității la registrul comerțului prin depunerea acelorași documente sus-menționate care vor privi, de data aceasta, nu suspendarea, ci reluarea activității firmei. Nu este necesară respectarea termenului pentru care a fost declarată inactivitatea temporară a societății.

În legătură cu declararea ca inactivă a unei societăți de către Fisc, Codul de procedură fiscală menționează faptul că o persoană juridică își va putea relua activitatea atunci când: nu va avea obligații fiscale restante, organele fiscale vor constata că aceasta desfășoară activitatea la domiciliul fiscal declarat și își îndeplinește toate obligațiile prevăzute de lege.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button