Înființare SRL-D în România

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

SRL-D este un tip de societate cu răspundere limitată-debutant care funcționează pe durată nedeterminată și care poate fi înființată de către întreprinzătorii care nu au mai deținut până acum nicio afacere.

Ca mod de organizare, acest tip de societate se înființează de către unul sau cel mult 5 întreprinzători asociați debutanți. Aceasta este administrată de către un asociat unic sau de către unul sau mai mulți dintre asociați.

În ceea ce privește obiectul de activitate, SRL-D poate deține maxim 5 grupe de activitate care sunt prevăzute în clasificarea activităților din economia națională, însă din aceste grupe de activitate nu pot face parte următoarele activități:

 • tranzacțiile imobiliare
 • intermedierile financiare și asigurările
 • producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, alcool, tutun, plante, substanțe care se află sub controlul național, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope
 • activitățile de jocuri de pariuri și noroc precum și activitățile care sunt excluse de către normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Statutul de SRL-D se pierde automat la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființarea societății.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un întreprinzător debutant sunt următoarele:

 • să aibă capacitate juridică de exercițiu deplină;
 • să nu mai fi deținut și să nu dețină calitatea de acționar ori asociat al unei întreprinderi care a fost constituită în Spațiul Economic European, anterior datei de înmatriculare a societății în registrul comerțului, condiție care trebuie susținută de completarea unei declarații pe propria răspundere că îndeplinește condițiile acestui paragraf – această declarație se va depune la registrul comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății;
 • să înființeze pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în virtutea Legii societăților comerciale.

Înregistrarea și înființarea unei SRL-D are numeroase avantaje, și anume:

 • este scutită de plata taxelor aferente operațiunilor de înmatriculare care se efectuează la registrul comerțului pentru înregistrarea societății, precum și de plata taxei de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • se acordează o alocație nerambursabilă în valoare de 50% din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, în limita sumei de 10.000 de euro sau a echivalentului în lei a acestei sume;
 • în cazul contractării unor credite de către întreprinzător în scopul desfășurării activității SRL-D, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita unei sume de 80.000 de euro sau a echivalentului în lei a acestei sume;
 • angajatorii sunt scutiți de plata contribuțiilor de asigurări sociale pe care le datorează pentru veniturile corespunzătoare timpului lucrat de către cel mult 4 salariați, angajați pe durată nedeterminată;
 • întreprinzătorii pot primi instruire, sprijin și consiliere din partea O.T.I.M.M.C. ( Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație) în a cărui rază de competență își are SRL-D sediul social.

In afară de obligațiile generale valabile pentru orice fel de operator economic, întreprinzătorii debutanți trebuie să respecte, prin intermediul SRL-D, anumite obligații caracteristice:

 • trebuie să reinvestească anual minim 50% din profitul care a fost realizat în anul fiscal anterior;
 • trebuie să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, precum și să mențină în activitate minim 2 salariați, însă doar în situația în care a accesat finanțarea de 10.000 euro din partea statului;
 • trebuie să notifice în scris înființarea SRL-D către O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru a fi luat în evidență;
 • trebuie să depună situațiile financiare semestriale și anuale și să facă dovada înregistrării acestora la autoritățile competente, precum și să întocmească un raport semestrial de progres.

După verificarea disponibilității și a rezervării firmei, care se completează cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor, precum și a încheierii actului constitutiv, aveți nevoie de următoarele documente:

 • cererea de înregistrare, în original;
 • anexă referitoare la înregistrarea fiscală, disponibilă pe site-ul O.N.R.C.;
 • declarație pe proprie răspundere care se semnează de către asociați sau de către administratori care să facă dovada faptului că persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului și a muncii;
 • dovada de verificare a disponibilității și a rezervării firmei, în original;
 • acordul pentru utilizarea denumirii, dacă este cazul;
 • actul constitutiv, în original;
 • documentul prin care se face dovada dreptului de folosință asupra spațiului care are destinația de sediu social;

În cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” vă pune la dispoziție locații pentru stabilirea sediului social al societății dumneavoastră, în baza contractului de asistență juridică încheiat împreună cu societatea noastră, pentru o durată de 1 an.

 • o cerere care se adresează ANAF, în scopul obținerii unui certificat emis de administrația financiară competentă, prin care se face dovada faptului că nu a fost înregistrat un alt document de înstrăinare a dreptului de folosință, cu titlu oneros sau gratuit, asupra imobilului cu destinație de sediu social;
 • copie după dovada privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de către asociați la capitalul social;
 • actele referitoare la proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate în momentul constituirii;
 • declarații pe propria răspundere, în original, de către fondatori/cenzori/administratori ori alte persoane fizice care reprezintă persoana juridică numită administrator sau cenzor, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea acestor calități;
 • declarații pe propria răspundere, în original, date de către fondatori, din care să rezulte că nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat în cadrul vreunei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European, anterior datei de înmatriculare a societății în registrul comerțului;
 • copie după actele de identificare ale fondatorilor, cenzorilor, administratorilor sau auditorilor persoane fizice;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanților societății, în original;

Vă stăm la dispoziție în procesul de verificare la Registrul Comerțului a trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cereri, în scopul de a facilita demersurile de înregistrare a societății dumneavoastră.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button