Infiintare societate de paza si protectie in Romania

Înființare societate de pază și protecție

Legea care guvernează condițiile necesare înființării societăților specializate în pază și protecție este Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată în anul 2014.

Conform legii menționate anterior, societățile de paza și protecție reprezinta societăți reglementate de Legea societăților comerciale, care se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile acestei legi. Aceste societăți au ca obiect de activitate paza bunurilor, obiectivelor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori în condiții de maximă siguranță, însă și protecția persoanelor.

Serviciile de pază și protecție care sunt prestate de către societățile specializate sunt remunerate pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, iar societățile de pază și protecție au obligația de a menține evidența contractelor în registre speciale.

Personalul care desfășoară activitatea specifică a unei societăți de pază și protecție în România nu poate culege informații. în cazul în care personalul obține date și informații care pun în pericol siguranța națională, acesta este obligat să informeze de îndată autoritățile competente care dețin atribuții în domeniul siguranței naționale.

Legea care reglementează condițiile necesare înființării unei firme de pază și protecție in România precizează faptul ca astfel de societăți funcționează pe baza unei autorizații care este eliberată de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informații obținut pentru cel puțin unul din cele trei obiecte de activitate specificate de lege. Licența de funcționare poate fi reînnoită la 3 ani.

Obiectele de activitate care pot sta la baza funcționarii unei societăți de pază și protecție în România, conform legislației cadru în materie, sunt:

 • servicii de pază a bunurilor, obiectivelor și valorilor și servicii de consultanta in domeniu;
 • servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și servicii de consultanță în domeniu;
 • servicii de protecție personală specializată (gardă de corp), precum și servicii de consultanță în domeniu.

Codul CAEN aferent activităților de protecție și garda este 8010.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea licenței de funcționare a unei societăți de pază și protecție se referă la prezentarea următoarelor documente:

 • regulamentul de funcționare și organizare a societății;
 • lista mijloacelor materiale, tehnice, de transport, de comunicații etc. care vor contribui la dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate ales;
 • dovada de înregistrare a denumiri societății, precum și a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
 • notificarea prin care se informează consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București în privința faptului ca societatea va deține sediul social in zona de responsabilitate a acestora;
 • dovada de achitare a taxei necesară pentru obținerea licenței de funcționare;
 • atestatul profesional al persoanelor care execută activități de pază și protecție.

Legea stabilește faptul ca avizul eliberat de inspectoratul de politie județean sau cel al Direcției Generale de Politie a Municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul societatea trebuie obținut de către conducătorul societății specializate în activitatea de pază și protecție.

Avizul va fi acordat conducătorului societății de către unitatea de poliție competentă dacă acesta:

 • are cetățenie română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;
 • are cel putin 21 de ani;
 • deține o pregătire corespunzătoare atribuțiilor care îi revin;
 • are o buna conduită cetățenească;
 • nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Astfel cum este firesc, conducătorul unei societăți de pază și protecție deține obligația de a garanta respectarea prevederilor legale, precum și a regulamentelor proprii privind organizarea și funcționarea societății, angajarea, controlul și pregătirea personalului necesar, dotarea societății cu mijloacele de intervenție și de apărare individuală necesară desfășurării activității specifice, însa și portul uniformei și al însemnelor distinctive.

Cu toate acestea, aceste tipuri de societăți nu pot utiliza uniforme, însemne, denumiri identice sau accesorii de echipament care sunt asemănătoare sau care au potențialul de a crea confuzie între acestea sau cu cele ale autorităților publice sau ale organismelor internaționale la care România este parte.

Guvernul, prin hotărâre, stabilește modelul echipamentului personalului societății, echipament care se inscripționează cu denumirea și sigla societății, autorizate odată cu acordarea licenței.

Inființare Societate de Pază și Protecție în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia inființării unei societăți de pază și protecție în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button