Înființare SA în România

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Societatea comercială pe acțiuni este forma de societate comercială al cărei capital social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai în limita aportului lor.

Capitalul social va fi fixat de către acționari raportat la nevoile societății, însă nu poate fi mai mic decât echivalentul în Ron a 25.000 euro.

Societatea comercială pe acțiuni se poate constitui prin:

 • aporturile a cel puțin doi acționari pentru desfășurarea unei activități comerciale, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor;
 • subscripție publică – ceea ce presupune o ofertă de subscriere adresată oricărei persoane care dispune de bani și dorește să îi investească prin cumpărarea de acțiuni.

Documentele necesare pentru înregistrarea societății comerciale pe acțiuni – SA sunt:

 • copie carte de identitate/pașaport ale acționarilor;
 • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.); în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, cabinetul nostru vă pune la dispoziție sediul social;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnătură.

De redactarea tuturor documentelor si de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societății dumneavoastră la Registrul Comerțului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi. Avem experiență și vă asigurăm că veți beneficia de un serviciu juridic ireproșabil.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății comerciale pe acțiuni va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înregistrare;
 • dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovada privind sediul social/secundar;
 • dovada capitalului social;
 • actele privind proprietatea pentru aporturile în natură, subscrise și vărsate la constituire;
 • declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • specimenele de semnătura ale reprezentanților societății;

Dacă este cazul:

 • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata si, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătura să fie legalizată de un notar public);
 • hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societății (original sau copie certificata și, după caz, traducerea realizata de un traducător autorizat a cărui semnătura să fie legalizată de un notar public);
 • mandatul pentru persoana abilitata să semneze actul constitutiv în numele și pe seama fondatorului persoana juridică (original sau copie certificata și, după caz, traducerea realizata de un traducător autorizat a cărui semnătura să fie legalizată de un notar public);
 • declarația fondatorilor/administratorilor/membrilor/directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societății de registru independent privat autorizat care ține registrul acționarilor;
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale;
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • împuternicire avocațială.

În baza împuternicirii avocațiale, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, vă vom reprezenta în fața judecătorului delegat și vă vom înmâna certificatul de înregistrare a societății comerciale în câteva zile de la data depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button