Înființare asociație sau fundație în România

Înființare asociație sau fundație

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Regimul constituirii asociațiilor și fundațiilor este reglementat de Ordonanță cu privire la asociații și fundații.

Rezervarea de denumire atât pentru asociație, cât și pentru fundație se obține de la Ministerul Justiției și este valabilă 3 luni.

Există diferențe notabile între cele două tipuri de instituții.

Pentru cazul asociației, vorbim de un număr minim de trei membri fondatori, ceea ce nu se aplică pentru o fundație.

Asociația impune un nivel patrimonial minim de un salariu minim brut pe economie, dar fundația îl are prevăzut la o sută de salarii minime brute.

În cazul asociației, organul deliberativ care asigura conducerea este Adunarea generală, în timp ce pentru fundație vorbim despre Consiliul director. 

Cererea de înscriere a asociației sau fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor trebuie să fie însoțită de act constitutiv și statut, acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial, dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției, sau după caz, refuzul motivat al acestuia.

Actul Constitutiv și Statutul unei asociații sau fundații se încheie în formă autentică sau atestat de către avocat.

În cazul înființării unei fundații, unei asociații sau unui ONG in Romania, dosarul se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul asociației.

În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor, judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Asociația si fundația dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor şi fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul.

Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor şi fundațiilor.

Înființare Asociație sau Fundație în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia înființării unei asociații sau fundații în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button