Cesiunea părților sociale

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Cesiunea părților sociale reprezintă un proces de transfer al părților sociale printr-un contract de cesiune către persoane din cadrul societății ori din afara acesteia, denumite cesionari, proces prin care acestea din urmă dobândesc calitatea de asociați.

Cesiunea părților sociale se poate realiza între asociați. În acest caz este necesară întocmirea unui contract de cesiune care va trebui, cu toate acestea, aprobat de către adunarea asociaților.

Cesiunea părților sociale se poate realiza și între un asociat și o persoană din afara societății, situație în care transmiterea părților sociale este supusă aprobării adunării asociaților printr-o hotărâre adoptată cu o majoritate de cel puțin trei pătrimi din capitalul social. Această hotărâre se depune în termen de 15 zile la registrul comerțului pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial.

Cesionarea părților sociale se poate realiza la valoarea nominală a acestora sau la o valoare mai mare decât cea nominală, caz în care cesionarul trebuie să achite către stat un impozit în valoare de 16% aplicat asupra diferenței dintre valoarea nominală și valoarea finală de tranzacție.

Legea societăților comerciale menționează obligația oficiului registrului comerțului de a transmite de îndată  această hotărâre Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și ale municipiului București.

Pentru a putea fi opozabilă, transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

Legea societăților comerciale prevede o cale de atac pentru hotărârea asociaților privitoare la transmiterea părților sociale, susținând posibilitatea pentru creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate de a formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat și, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care are intenția de a-și ceda părțile sociale. Termenul formulării acestei opoziții este de 30 de zile, la expirarea căruia va opera transmiterea părților sociale în lipsa formulării unei astfel de opoziții.

După trecerea termenului de 30 de zile acordat oricărei părți interesate de a ataca hotărârea asociaților cu privire la transmiterea părților sociale, veți avea nevoie de următoarele documente:

 1. cererea de înregistrare în registrul comerțului;
 2. dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților, publicare a cărei confirmări se realizează de către ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului);
 3. actul modificator al actului constitutiv;
 4. actul constitutiv actualizat, în original;
 5. contractul de cesiune în original, cu excepția cazului în care actul modificator conține toate clauzele referitoare la drepturile și obligațiile cedenților și cesionarilor și a fost semnat de aceștia;
 6. copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice și, dacă este cazul, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați;
 7. declarațiile pe propria răspundere, în original, de către noii asociați care prin cesiune au dobândit părți sociale din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 8. după caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu deține datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociații care intră în societate, în cazul în care transmiterea parților de interes sau a părților sociale se efectuează către persoane din afara societății;
 9. certificatul în original sau copie de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existența acesteia;
 10. dacă potrivit actelor de cesiune s-au obținut câștiguri de către cedentul persoană fizică rezident fiscal în România din vânzarea părților sociale/acțiunilor, câștiguri determinate ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și valoarea nominală/prețul de cumpărare, se vor depune și documentele de plată a impozitului pe venit;
 11. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

În prezent există un proiect de lege aflat la Senat prin care se propune un control întărit asupra cesiunii părților sociale prin instituirea unei inspecții realizate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu scopul de a se evita fapte ulterioare de evaziune fiscală.

În acest sens, transmiterea a cel puțin 50% din părților sociale în primul an de înființare a unei societăți comerciale se va putea aduce la îndeplinire doar după efectuarea, în termen de 30 de zile, a unei inspecții de către organele specializate ale ANAF.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button