Contestație la executarea silită

Avocat Drept Civil care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Contestația la executare este mijlocul procesual specific fazei executării silite prin care se realizează controlul judecătoresc asupra legalității actelor de executare sau asupra executării silite înseși, precum și asupra încheierilor întocmite de executorul judecătoresc în cadrul executării silite. Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteți obține desființarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

Mai mult decât atât, prin intermediul contestației la executare se poate contesta refuzul executorului judecătoresc de a efectua o executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită în condițiile legii și, totodată, se poate solicita lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu.

Astfel, contestația la executare este o “plângere” specifică procedurii executării silite prin care se urmărește anularea unor acte de executare silită sau chiar anularea efectului executoriu.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Contestația la executare este deschisă atât părților executării silite, cât și terților vătămați prin urmărirea nelegală a bunurilor lor. Așadar, această contestație poate avea rolul unei plângeri pentru scoaterea de sub urmărire a bunurilor unui terț.

Trebuie reținut că o hotărâre judecătorească poate fi pusă în executare numai între părțile din proces, iar nu și față de terțe persoane care nu au participat la judecată. Chiar dacă sunteți terț față de executarea silită, dar aceasta vă afectează bunurile, puteți efectua contestație la executare pentru a vă apăra interesele.

Există posibilitatea să fiți executat silit asupra unor bunuri sau valori greșite, titlul executoriu fiind redactat sau înțeles greșit. Contestația la executare se poate face și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea și aplicarea titlului executoriu. în practică, această formă a contestației la executare poartă denumirea de contestație la titlu.

De asemenea, contestația la executare se poate îndrepta și împotriva executorului judecătoresc în mod direct, în cazul în care acesta refuză fie efectuarea executării silite, fie îndeplinirea unui act de executare în condițiile legii. Prin contestație se va reține că nu se poate anula sau modifica hotărârea judecătoreasca; instanta care va soluționa contestația la executare se va limita sa cerceteze dacă actele de executare se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind executarea silită sau, când e cazul, stabilește întinderea, înțelesul ori aplicarea dispozitivului hotărârii ce se execută.

Contestația la executare se introduce la instanța de executare, aceasta fiind judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau sediul debitorului. Dacă are loc urmărirea silită a imobilelor sau urmărirea veniturilor provenite din imobil, există o competență alternativă – judecătoria de la locul situării imobilului sau instanța de executare (domiciliu).

În cadrul judecății contestației la executare, întâmpinarea este obligatorie. Părțile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestației se face de urgență și cu precădere. În vederea soluționării contestației la executare, instanța sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să transmită copii certificate de pe actele dosarului de executare contestate. Totodată, la cererea părților sau atunci când apreciază că este necesar, instanța va putea solicita explicații scrise de la executorul judecătoresc.

La judecarea contestației la executare sunt admisibile toate probele care se pot folosi și la judecarea oricărei acțiuni în justiție, cu condiția ca acestea să fi fost propuse, după caz, prin cererea de chemare în judecată, respectiv prin întâmpinare.

Dacă este admisă contestația la executare, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanță.

Legea este de partea consumatorului, protejându-i drepturile și interesele legitime, atâta timp cât există un minim de interes din partea acestuia cu privire la „armele” legale de care dispune în lupta cu abuzurile de drept. Cabinet de avocat Alina Szilaghi are o vastă experiență în contestarea executărilor silite, astfel încât contractele și executările să devină rezonabile și să se restabilească echilibrul contractual.

Lista Servicii

Consultanță juridică în materia dreptului civil; Asistență și /sau reprezentare în fața instanțelor sau alte instituții; Redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor specifice dreptului civil; Consultanță în materia proprietății; Consultanță și redactare de contracte (civile, comerciale); Revendicări mobiliare și imobiliare – terenuri și construcții; Achiziții imobiliare; Succesiuni și partaje; Ieșire din indiviziune; Evacuări și executări silite; Recuperări creanțe de orice fel; Anulări de acte și contracte; Obligația de a face; Restituirea bunului împrumutat; Revendicări imobiliare, retrocedări case si terenuri; Acte construcție casă, achiziții terenuri; Perfectarea actelor de vânzare cumpărare in cazul cumpărării de locuințe si bunuri de valoare; Uzucapiune; Evacuare; Executare silită; Contestații la executarea silită; Avocat moșteniri / succesiuni: dezbatere moșteniri, stabilirea moștenitorilor, a masei succesorale și a cotelor – partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor; Succesiune (moștenire); Anulare acte notariale sau anulare certificat de moștenitor; Rectificare acte de stare civilă; Rezilieri de contracte; Sechestru judiciar; Sechestru asigurător; Poprire asiguratorie; Recuperarea de daune de orice natură; Constatarea nulității absolute; Anulare acte juridice; Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare; Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare; Revocarea contractului de donație; Acțiuni în regres; Acțiunea oblică; Acțiunea pauliană; Revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare; Declararea (constatarea) simulației; Îmbogățire fără just temei; Restituirea unei părți din prețul vânzării; Chemare în garanție pentru evicțiune; Chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului; Revendicare imobiliară/mobiliară; Revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală; Grănițuire si revendicare; Îngrădire; Servitute; Constatarea unui drept de superficie; Evacuare; Cerere de punere sub interdicție/de ridicarea interdicției; Cerere de declararea dispariției; Cerere de de declararea morții prezumate; Cerere pentru rectificarea morții prezumate; Cerere pentru anularea hotărârii declarativa de moarte; Cerere de înregistrare tardivă a nașterii; Cerere privind anularea, modificarea, rectificarea, sau completarea actului de stare civilă; Acțiuni rezultând din raporturile juridice locative, proprietar/chiriaș; Acțiuni legate de succesiuni și partaje, de ieșire din indiviziune; Negociere și tranzacționare;

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button