Scapă de Creditor și Abuzul Executorului prin Contestația la Executare Silită

Doar ce am trecut în 2020 și executările silite au crescut ca număr, iar instanțele de judecată au început să sancționeze abuzurile executorilor și ale creditorilor. Este obligatoriu să ne contactați imediat cum primiți actele de executare silită, aproape toate executările silite din România pot fi contestate. Dacă vă confruntați cu o executare silită, apelați imediat la un specialist și puteți scăpa de plata sumei pentru care sunteți executat silit! Nu pierdeți termenul și șansa de a scăpa de executarea silită!

Prin contestație la executare se realizează controlul judecătoresc asupra legalității actelor de executare sau asupra executării silite înseși, precum și asupra încheierilor întocmite de executorul judecătoresc în cadrul executării silite. Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteți obține desființarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

Prin contestația la executare, se poate ataca executarea silită, unele acte de executare și chiar titlul executoriu. Printr-o contestație la executare silită se poate anula însuși titlul executoriu

Contestația la executare silită poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârșită cu prilejul activității de urmărire silită. Astfel, ele se pot referi la nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoștințarea debitorului despre declanșarea urmăririi silite, alegerea formei de executare, prescripția dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării, modul de realizare a publicității prevăzută de lege pentru realizarea licitației, timpul în care se putea face urmărirea silită, etc.

Contestația la executare silită se formulează  pentru a vă apăra de abuzurile băncilor, ale executorilor judecătorești precum și a recuperatoriilor de creanțe!

După începerea executării silite veți putea solicita în calitate de persoană interesată sau vătămată, pe calea contestației la executare și anularea încheierii prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie sau, după caz, încuviințarea executării silite dată fără îndeplinirea condițiilor legale.

Pentru a  formula contestația la executare următoarele termene trebuie luate în calcul, și anume: un termen pentru actele de executare de 15 zile (17 zile calendaristice) și un termen de 3 ani de zile dacă sunteți executat de către o bancă, IFN, Recuperator de creanțe.

ATENȚIE. De curând, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a luat o decizie importantă privind contestația la executare, și anume, CJUE a hotărât că termenul de 15 zile nu este suficient pentru a depune contestația la executare. Astfel, cei care au pierdut termenul de 15 zile pot să formuleze contestații la executare, dacă sunt executați în baza unui contract de credit de către o bancă, ifn sau recuperator și vor să invoce clauzele abuzive din contractele lor de credit.

Contestația la executare se poate formula în termen de 15 zile de la data când:

  • ați luat la cunoștință de actul de executare pe care-l contestați sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare;
  • dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație, dacă aveți calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către ternul poprit;
  • de la data primirii somației ori de la data când ați luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu ați primit somația sau executarea se face fără somație.

Dacă nu ați introdus contestație în termenul menționat, aceasta nu vă va împiedica să realizați dreptul pe calea unei cereri separate, în condițiile legii.

Contestația privind lămurirea înțelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

În cazul titlurilor emise în materia acțiunilor reale imobiliare, termenul de prescripție este de 10 ani.

Contestația la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă care se aplică în mod corespunzător. Astfel, contestaţia trebuie să cuprindă elementele prevăzute de lege, pentru cererea de chemare în judecată. La ceasta se vor alătura atâtea copii câți intimați sunt. Contestația la executare se timbrează cu timbru judiciar și taxă judiciară de timbru.

Judecarea contestației se face de urgentă și cu precădere. Până la soluționarea acesteia, se poate formula o cerere de suspendare a executării silite. Instanţa poate suspenda executarea dacă depuneți o cauțiune în cuantumul fixat de instanţă. Aceasta nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului contestației, iar în cazul contestațiilor al cărui obiect nu este evaluabil în bani, nu va depăși suma de 20 milioane lei.

Cauțiunea se depune, după caz, la Trezoreria Statului sau la orice altă instituție bancară pe numele părții, la dispoziția instanței sau după caz a executorului judecătoresc, potrivit legii.

Asupra cererii de suspendare a executării silite formulate în condițiile de mai sus, instanţa se pronunță prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat.

În cazuri urgente, puteți formula cerere de suspendare provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare de către instanţă. Cererea se adresează președintelui instanței care, dacă ați plătit cauțiunea poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare de către instanţă. Această încheiere nu este supusă nici unei căi de atac.

Cauțiunea care se depune în această situație, este de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane pentru cererile neevaluabile în bani. Aceasta este deductibilă din cauțiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul.

În termenul de 30 de zile de la data la care prin hotărârea a devenit irevocabilă, cauțiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptățit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirilor cuvenite.

În cazul în care instanța de judecată a admis contestația la executare, după caz, aceasta va anula actul de executare contestat sau se va dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însăși, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

În situația în care contestația v-a fost respinsă, puteți să fiți obligat la plata unor despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar dacă ați exercitat contestația cu rea credință, puteți fi obligat și la plata unei amenzi cuprinse între 500.000 și 7.000.000 lei.

Efectele admiterii contestației la executare în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau chiar executarea silită, aveți dreptul la întoarcere a executării, prin restabilirea situației anterioare.

Formular pentru înscriere în vederea anulării executării silite

    Solicitare Consultanță

    Call Now Button